Les preinscripcions es poden efectuar a l’OME del 30 de març al 7 d’abril, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, o bé al centre sol·licitat en primera opció. Es pot demanar cita a l’OME trucant als telèfons 977 30 74 01 i 977 79 45 79 o també es poden dirigir directament als centres educatius.

 • Categoritzat com: Comunicació Educació
 • Serveis associats: Educació

A partir de demà s’obren les preinscripcions per educació infantil, primària i secundària als centres educatius de Cambrils. En total s’oferten 445 places per al segon cicle d’infantil i primària i 314 places per a ESO a tot el municipi. Les preinscripcions s’allargaran fins el proper 7 d’abril i les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), al centre sol·licitat en primer lloc o als Serveis Territorials d’Ensenyament. Un cop finalitzat aquest període de preinscripcions, les matrícules es podran formalitzar del 13 al 17 de juny per a infantil, primària i 1r d’ESO, i del 27 de juny a l’1 de juliol per a 2n, 3r i 4rt d’ESO. En aquest cas, la matrícula es formalitzarà directament al centre on s’hagi obtingut plaça.

 

Documentació que cal aportar

Pel que fa a la documentació general que s’haurà de portar tant en fotocòpia com en el seu document original és: DNI, NIE o altres documents d’identitat del pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet; llibre de família o altres documents relatius a la filiació; targeta d’identificació sanitària (TIS) de l’alumne/a; i llibre de vacunacions de l’alumne/a.

Pel que fa a la documentació per acreditar el compliment dels criteris de baremació al·legats, també cal presentar l’original i la fotocòpia de:

 • Renda anual de la unitat familiar. Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica per renda mínima d’inserció (RMI).
 • Proximitat del domicili. DNI/NIE de la persona sol·licitant. Només quan el domicili familiar no coincideix amb el del DNI o NIE, caldrà aportar el certificat o volant de convivència de l’alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Proximitat del lloc de treball. Contracte laboral o un certificat emès a l’efecte per l’empresa.
 • Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen. El centre farà la comprovació.
 • Discapacitat de lalumne, pare, mare, tutor/a o germans. Targeta acreditativa o certificat oficial de disminució de la persona que al·legui aquesta condició (Departament de Benestar Social i Família).
 • Família nombrosa o monoparental. Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Malaltia crònica. Informe emès per un/a metge/essa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges de la demarcació corresponent.
 • Pares, tutors o germans escolaritzats anteriorment al centre. Documentació acreditativa (butlletí de notes, llibre d’escolarització, etc.).

 

Calendari de dates rellevants

Les dates en què sortirà publicada informació rellevant del procés de preinscripció –oferta, número de sorteig, llistes de baremació i alumnat admesos- són les següents:

Llistes provisionals de puntuació: 15 d’abril

Sorteig número desempat: 18 d’abril

Llistes definitives de puntuació: 25 d’abril

Oferta definitiva de places: 17 de maig

Llistes d’admesos: 20 de maig

Totes les llistes publicades es podran consultar a l’OME.

 

Mapa escolar

El mapa escolar de Cambrils es divideix en tres àrees de proximitat per a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i primària i en dues àrees per a ensenyaments d’ESO.

Per a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i primària:

-          Centres assignats a l’Àrea 1:

 • Escola Joan Ardèvol
 • Escola La Bòbila
 • Escola Marinada
 • Col·legi Vidal i Barraquer

 

-          Centre assignat a l’Àrea 2:

 • Escola Cambrils

 

-          Centres assignats a l’Àrea 3:

 • Escola Guillem Fortuny
 • Escola Mas Clariana

 

Per a ensenyaments d’ESO:

-          Centres assignats a l’Àrea 1:

 • Institut Cambrils
 • Institut Ramon Berenguer IV
 • Col·legi Vidal i Barraquer

 

-          Centre assignat a l’Àrea 2:

 • Institut La Mar de la Frau

 

Podeu consultar els carrers assignats a cada àrea, a la web.http://www.cambrils.cat/ensenyament/fitxers/preinscripcio-curs-2016-17/arees-d-influencia

 

Pel que fa als ensenyaments de 1r cicle d’Educació Infantil (llars d’infants) i ensenyaments post-obligatoris, no hi ha divisió en àrees d’influència (una única àrea de proximitat per tot el municipi).

 

Més informació a l’OME

Les persones interessades es poden dirigir directament a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) ubicada a l’avinguda Horta de Santa Maria, 14, 4a planta. L’horari d’atenció durant el període de prescripció és de 9 a 14 hores. Es pot demanar cita trucant als telèfons 977 30 74 01 i 977 79 45 79. També es poden efectuar consultes a través del correu ens@cambrils.org o consultar la informació disponible que hi ha publicada a:

http://www.cambrils.cat/ensenyament/ensenyament/ome/preinscripcio-curs-2016-2017