Les ajudes impulsades pel Departament d’Alcaldia complementen la resta de convocatòries anuals de l’Ajuntament. Les sol·licituds es poden presentar fins el 5 de desembre a través de la seu electrònica.

  • Categoritzat com: Alcaldia

El Departament d’Alcaldia de l’Ajuntament de Cambrils ha obert una convocatòria de subvencions per a associacions, entitats sense ànim de lucre i persones físiques  que vulguin portar a terme projectes i activitats d’interès ciutadà, de caràcter singular o no previstes a la resta de convocatòries anuals municipals. Les bases i la convocatòria amb tota la informació es poden consultar a: https://seu.cambrils.cat/ajutsPublic/showPublicacion/4655

Les persones i entitats interessades poden presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica https://seu.cambrils.cat adjuntant la documentació que s’especifica a la convocatòria. En el cas de les persones físiques, també tenen l’opció de presentar al sol·licitud presencialment a les oficines de l’OAC. L’Ajuntament ofereix un servei gratuït de suport a la tramitació electrònica mitjançant el telèfon 977 79 45 57 de  8 a 20 hores o el correu electrònic suportoac@cambrils.cat.

Els projectes i actuacions objecte de subvenció són totes les activitats que contribueixin al desenvolupament social, cultural i econòmic del municipi, que es divideixen en dos àmbits. Per una banda les actuacions socials, d’integració social, convivència i cohesió social, i per l’altra les activitats extraordinàries culturals, festives i esportives. Queden excloses les activitats habituals de l’entitat, les despeses de funcionament ordinari, la inversió en espais que no siguin de la seva titularitat, les actuacions que siguin objecte d’una altra subvenció municipal, entre altres. 

La subvenció de l’Ajuntament de Cambrils pot finançar com a màxim el 50% del cost de l’activitat amb una quantia màxima de 1.000 euros per sol·licitant. La quantia de la subvenció serà la que resulti de la valoració i ponderació de les peticions procurant atendre el màxim de sol·licituds presentades.

L’assignació econòmica s’atorgarà en funció de l’àmbit local de l’activitat o de promoció del municipi, la consolidació o permanència o continuïtat del projecte, el pla de finançament, l’experiència, la trajectòria, la base social i els destinataris o beneficiaris de l’activitat, seguint els criteris de valoració que es detallen a la convocatòria. Les actuacions subvencionades s’hauran de justificar en un termini de tres mesos des de la data de finalització del termini per realitzar l’activitat.