El pla 2018-2021 s’elaborarà amb participació tècnica, política i ciutadana i passarà pel Ple Municipal del mes de desembre. Serà l’estratègia d’acció transversal destinada a assolir la igualtat real entre dones i homes en l’àmbit municipal.

  • Categoritzat com: Comunicació Igualtat
  • Serveis associats: Igualtat

L’àrea de polítiques d’igualtat de l’Ajuntament de Cambrils impulsa aquest mes de juny, a través de l’empresa “Genera Innovació. Cooperativa professional de les Terres de l’Ebre”, la  diagnosi de gènere del municipi de Cambrils, que permetrà conèixer la realitat de les necessitats ciutadanes en relació a la igualtat de gènere. A partir d’aquesta diagnosi s’elaborarà el Pla municipal d’oportunitats entre dones i homes 2018-2021 que tindrà per objectius actualitzar les dades existents en aquesta matèria per definir la realitat i les necessitats actuals de dones i homes, definir les línies estratègiques de treball per a fomentar el paper actiu de les dones al municipi i establir els objectius a curt, mig i llarg termini per reduir les desigualtats i discriminacions de gènere que es detectin a la població, promovent i garantint una societat més igualitària.

El pla municipal d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de Cambrils 2018-2021 recollirà les accions i els compromisos dels diferents departaments municipals per tal de  mantenir, enfortir i/o crear les accions necessàries que garanteixin el dret de la igualtat de gènere, donant compliment al compromís polític i als marcs legals vigents.

L’elaboració d’aquest pla comportarà quatre fases d’actuació: investigació i diagnòstic; priorització i planificació de les accions a desenvolupar en relació als àmbits marc d’actuació; previsió de recursos humans i econòmics per a la implementació de les accions; l’establiment de les mesures de seguiment i d’avaluació de la seva implementació i l’ aprovació del mateix al Ple municipal.

El procés participatiu per l’elaboració del pla s’ha iniciat aquest mes de juny amb diverses  sessions participatives a través de grups de treball tècnics, polítics i de ciutadania per tal de recollir l’opinió de les persones participants envers les problemàtiques al voltant de les diferències de gènere, dels usos dels temps i dels espais quotidians al municipi des de la pròpia experiència i/o el seu àmbits específics d’actuació.

Paral·lelament s’ha habilitat una enquesta per recollir les necessitats i expectatives de la ciutadania que estarà accessible a través de la pàgina web municipal, xarxes socials, correu electrònic, i també disponible de forma presencial a l’Oficina d’ Atenció Ciutadana fins el 22 d’agost.

Aquest pla municipal dóna continuïtat a les accions iniciades al pla d’igualtat de ciutadania de l’any 2008 que per motius vinculats amb la crisi econòmica dels darrers anys no es va poder desenvolupar amb l’abast previst.