L’Ajuntament autoritzarà excepcionalment els treballs de moviments de terres, fonaments, estructures, enderrocs i demolicions. Aquest tipus de treballs, fins ara no permesos a l’estiu, hauran de seguir horaris i limitacions d’ocupació més estrictes que la resta. La mesura respon a l’interès públic de fomentar l’activitat econòmica amb la previsió d’una menor afluència de visitants al municipi.

  • Categoritzat com: Comunicació Medi Ambient i Serveis Generals Obra Pública Ocupació Urbanisme

L’Ajuntament de Cambrils ha aprovat un protocol per flexibilitzar les restriccions en l’execució d’obres al municipi durant la temporada més turística fixades en l’ordenança municipal sobre la qualitat de les obres en l'àmbit de domini públic. Aquesta normativa ja preveu fer excepcions sempre que responguin a raons d’interès públic degudament justificades.

Així doncs, de manera excepcional i amb limitacions, aquest estiu l’Ajuntament de Cambrils podrà autoritzar la realització de treballs d’urbanització, moviments de terres, fonaments, d’estructures, enderrocs i demolicions, que fins ara no estaven permesos dins dels nuclis consolidats entre el 15 de juny i el 15 de setembre. Segons el protocol aprovat, aquest tipus de treballs hauran de seguir uns
horaris i unes limitacions d’ocupació més estrictes que la resta d’obres.

A més, l’Ajuntament podrà condicionar l’execució dels treballs segons la necessitat de fer possible la convivència entre els treballs a executar i les necessitats que es deriven de la reactivació de la temporada turística i la compatibilitat amb la vida veïnal.

El regidor d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Enric Daza, ha explicat que aquesta mesura excepcional respon a les peticions de diferents col·lectius del sector de la construcció per poder continuar les obres en període estival i a la necessitat de reactivar l’economia pensant en les famílies, tenint en compte que les empreses constructores que treballen al municipi són locals o contracten personal resident a Cambrils.

El regidor també ha explicat que un dels motius de les restriccions és l’alta ocupació dels espais públics durant la temporada d’estiu i la voluntat de prioritzar-ne l’ús per part dels vianants i usuaris. Però aquest estiu, tot i el turisme de proximitat i les segones residències, es preveu una menor afluència de visitants que en temporades anteriors.

Horaris i limitacions

Els treballs de moviments de terres, fonaments, estructures, enderrocs i demolicions hauran de complir unes condicions especials per garantir la seva compatibilitat amb el turisme, la vida veïnal i la reactivació de l’economia.

En primer lloc, s’estableixen dues franges horàries pel transport i d’operacions de càrrega i descàrrega de les obres (de 10 a 11h i de 16 a 17h) per reduir la cadència de subministraments i, amb això, l’ocupació de la via pública amb vehicles de gran envergadura. Només en casos molt concrets de necessitats puntuals tècnicament justificades l’Ajuntament podrà autoritzar la càrrega o descàrrega fora d’aquests horaris. D’aquesta manera es concentra la circulació i estacionament de vehicles i les molèsties que poden ocasionar en dos moments puntuals de la jornada.

En segon lloc, les empreses hauran de condicionar els contenidors i carros de càrrega, descàrrega i distribució de mercaderies per evitar la transmissió de soroll. S’haurà d’escollir la maquinària i els equips tècnicament menys sorollosos, i el seu ús haurà de ser el més adequat per reduir la contaminació acústica. En el cas que la reducció del soroll no sigui tècnicament possible caldrà una autorització expressa de l’Ajuntament, que podrà establir un horari determinat per aquella activitat concreta.

En tercer lloc, es regula l’horari de funcionament de la maquinària, que queda limitat entre les 10h i les 13h i entre les 16h i les 19h. Durant la darrera hora del matí i de la tarda es podran executar treballs que no comportin la utilització de maquinària que emeti sorolls i vibracions.

Aquestes mesures comportaran la necessitat d’una major organització en la logística de les obres i un estudi dels ritmes d’execució de l’obra per adaptar-los a les restriccions. Per obtenir l’autorització caldrà realitzar una petició per instància amb el programa detallat temporalitzat de les obres, els mitjans per la càrrega i descàrrega i la freqüència, la descripció de les mesures per reduir les molèsties, el plànol d’emplaçament dels treballs i el plànol detallat amb els mitjans i el recorregut del transport necessari per a la seva execució.

Les obres realitzades per les empreses subministradores de serveis i obres municipals a la via pública durant el període d’estiu també es permetran amb les mateixes condicions. En el cas que es tracti d’aquestes actuacions d’emergència, s’hauran de realitzar respectant els horaris establerts i realitzant els treballs de més incidència en la via pública entre les 10h a les 13h i les 16h a les 19h.

Totes les obres públiques privades i les executades pel propi Ajuntament hauran d’obtenir autorització expressa de la Junta de Govern Local i el Departament d’Urbanisme tramitarà les peticions i vetllarà pel compliment d’aquest protocol.