El desenvolupament del polígon d’actuació donarà continuïtat a la zona del Pinaret fins a la nova estació de tren. La modificació permetrà el desenvolupament de l’Avinguda de l’Esport.

  • Categoritzat com: Comunicació Urbanisme

La modificació puntual núm. 21 del POUM, aprovada avui pel Ple de l’Ajuntament de Cambrils, permetrà prolongar els sòls urbans destinats a construcció d’habitatges, unifamiliars i plurifamiliars de protecció oficial, del polígon d’actuació PA-6 “El Pinaret”.

La proposta donarà continuïtat i aportarà coherència a la imatge urbana del municipi, desenvolupant el nord del barri actual Parellada-Pinaret fins l’àrea on s’ubica l’actual zona esportiva municipal i la nova estació de ferrocarril, integrant-les al municipi. També permetrà el desenvolupament de l’Avinguda de l’Esport com una nova via d’entrada a Cambrils.

Els canvis introduïts en aquestes parcel·les permetran una transició progressiva en l’augment de la edificabilitat, des d’habitatges unifamiliars a edificis d’habitatges plurifamiliars de protecció oficial. A més, es donarà la possibilitat d’incorporar fàcilment usos com el comercial o la restauració a les plantes baixes d’aquests edificis.

El sostre augmentat amb la modificació del Pinaret serà destinat a ampliar el parc d’habitatges de protecció oficial, millorant la cohesió social existent i futura. Aquesta actuació s’engloba en el programa del govern municipal de fomentar i impulsar les polítiques d’habitatge, recollida al Pla d’Acció Municipal 2019-2023.

La modificació comportarà que augmenti el sostre protegit fins al 60% del total del PA-6 “El Pinaret”, destinant-lo a habitatge de protecció oficial de regim especial i de regim general i habitatge protegit concertat. Alhora, es reduirà el pressupost d’urbanització de la zona.