Convocatòria >

  • Text refòs de les Bases del Premi de Narrativa Vila de Cambrils (Bases 2021 + Modificació 2024)

Bases text refòs del Premi de Narativa Marítima Josep Savall

______________________________________________________________________________________

  • Bases del Premi de Narrativa Marítima Josep Lluís Savall

Data d'aprovació per la Junta de Govern (per delegació del Ple):  28.05.2021

Publicades al BOPT (Butlletí Oficial de la Província de Tarragona)  el dia 22.06.2021

Referència al DOGC núm. 8450 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) del dia 05.07.2021

Documents:

Bases Premi de Narrativa Marítima Josep Lluís Savall - Bases publicades al BOPT

Bases Premi de narrativa Marítima Josep Lluís Savall - Referència al DOGC

  • MODIFICACIÓ DEL PUNT 1 i 10 DE LES BASES - Exposició pública fins el dia 16/4/2024

Data d'aprovació per la Junta de Govern (per delegació del Ple):  1.03.2024

Publicades al BOPT (Butlletí Oficial de la Província de Tarragoan)  el dia 15.03.2024

Seu de l'ajuntament - publicació

Referència al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) núm. 9133 del dia 2.04.2024

Documents:

Modificació de les Bases del Premi de Narrativa Marítima Josep Lluís Savall - Modificació publicada al BOPT

Modificació de les Bases del Premi de Narrativa Marítima Josep Lluís Savall - Modificació publicada al DOGC