L'Ajuntament de Cambrils, en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privadesa i confidencialitat de les vostres dades.

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI), posem al seu coneixement la següent informació:

AJUNTAMENT DE CAMBRILS és el titular del portal Web cambrils.cat (i els seus subdominis), que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliat a:  Plaça de l’Ajuntament, 4 - 43850 CAMBRILS, CIF P4303800I.

Si vol contactar amb nosaltres, té diverses formes de fer-ho.

ACCEPTACIÓ

La utilització del Lloc Web atribueix la condició de persona usuaria, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per AJUNTAMENT DE CAMBRILS, en el mateix moment d'accés a la Web. En conseqüència, ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

AJUNTAMENT DE CAMBRILS no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i AJUNTAMENT DE CAMBRILS no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de cambrils.cat (o en els seus subdominis), ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’us o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al Lloc Web cambrils.cat com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. AJUNTAMENT DE CAMBRILS pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.


També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la  finalitat  d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

AJUNTAMENT DE CAMBRILS declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, AJUNTAMENT DE CAMBRILS no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

AJUNTAMENT DE CAMBRILS no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que AJUNTAMENT DE CAMBRILS realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que la persona prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL ,MARQUES REGISTRADES

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de AJUNTAMENT DE CAMBRILS.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de AJUNTAMENT DE CAMBRILS i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de AJUNTAMENT DE CAMBRILS.

Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per AJUNTAMENT DE CAMBRILS. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de AJUNTAMENT DE CAMBRILS, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de AJUNTAMENT DE CAMBRILS.