Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
Cambrils Govern Obert
Informació econòmica
Dades Obertes
Participa

Competències i funcions

Estatuts de l'OA Museu d'Història de Cambrils

1999/1864 -AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Edicte

El Ple de l'Ajuntament de Cambrils, en la sessió realitzada el dia 2 de febrer de 1999, va adoptar entre d'altres l'acord d'aprovar definitivament els estatuts de l'Organisme Autònom "Museu d'Història de Cambrils", el contingut íntegre dels quals és el següent:

"Estatuts de l'Organisme Autònom "Museu d'Història de Cambrils" de l'Ajuntament de Cambrils

 

PREÀMBUL

I. CREACIÓ, DENOMINACIÓ I SEU (art. 1 a 7)

II. FINS I PATRIMONI (art. 8 i 9)

III. TUTELA DE L'ENS TITULAR DEL SERVEI (art. 10 a 12)

IV. ÒRGANS DE GOVERN DE L'ORGANISME AUTÒNOM

(art. 13 a 25)

V. PERSONAL AL SERVEI DE L'ORGANISME AUTÒNOM

(art.. 26)

VI. FUNCIONAMENT (art. 27 a 32)

VII. RÈGIM ECONÒMIC (art. 33 a 38)

VIII. DISSOLUCIÓ DE L'ENS (art. 39)

IX. Disposició Addicional

 

PREÀMBUL

La creació d'un Museu d'Història Local respon a una antiga aspiració de la societat cambrilenca i del propi Ajuntament de Cambrils. En aquest sentit l'Ajuntament de Cambrils, en sessió plenària realitzada el dia 7 de juliol de 1981, acordà l'habilitació del Molí de les Tres Eres com a museu, especificant en el text de l'acord "la creació d'un museu municipal, que, en principi, estaria destinat als oficis de les activitats agrícoles i industrials, sense perjudici de què el museu adquireixi un caràcter més general."

Amb la present constitució de l'Organisme Autònom Museu d'Història de Cambrils es dóna forma jurídica a aquesta entitat museística, alhora que s'inicia la seva etapa de consolidació definitiva. Fases anteriors com l'obertura al públic de la Torre de l'Ermita (de l'any 1985), l'obertura al públic del Molí de les Tres Eres (a l'any 1991), la inclusió del Museu d'Història de Cambrils dins del Registre de Col·leccions Museístiques de Catalunya (de l'any 1995), i l'obertura al públic del Museu Agrícola de Cambrils (de l'any 1997), entre d'altres, són una mostra del llarg procés de gestació del projecte, que s'ha anat enriquint fins a esdevenir un dels recursos culturals i de promoció turística cabdals del municipi de Cambrils.

L'Organisme Autònom Museu d'Història de Cambrils neix amb l'aspiració que aquest museu sigui inclòs, en el termini més breu possible, en el Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya, com a mostra de la rellevància d'aquest projecte.

El Centre d'Estudis Cambrilencs ha contribuït, des de la seva fundació, de forma inestimable a la creació del Museu d'Història de Cambrils. La recuperació d'edificis històrics com el Molí de les Tres Eres i la Torre de l'Ermita com a seus del nou museu ha estat possible, en gran mesura, gràcies a l'esforç esmerçat pels membres d'aquesta entitat cultural que, alhora, ha anat formant, al llarg dels anys, una col·lecció d'objectes d'interès patrimonial que esdevé la base de les col·leccions del nou museu municipal. Cal destacar també, entre els agents socials que han fet possible la creació del Museu d'Història de Cambrils, la Cooperativa Agrària de Cambrils, que l'any 1994 inicià la rehabilitació de l'antic celler cooperatiu modernista, espai que ha esdevingut la seu del Museu Agrícola de Cambrils.

El projecte del Museu d'Història de Cambrils s'estructura en una xarxa d'espais diferenciats i especialitzats que mostren simultàniament la col·lecció del Museu. L'àmplia distribució d'aquests espais al llarg del territori municipal permet crear una sèrie d'itineraris museístics que potencien la integració del museu i els seus visitants amb la realitat social i cultural del municipi, permetent una fusió de la col·lecció museística amb el patrimoni viu de l'entorn, en un concepte pròxim al d'ecomuseu. La ubicació, per altra banda, de la xarxa museística en immobles de valor històric permet afegir un nou atractiu a les col·leccions del museu, alhora que facilita la recuperació i la rendibilitat cultural d'aquests espais.

L'Organisme Autònom Museu d'Història de Cambrils parteix d'una xarxa integrada per una seu principal (Molí de les Tres Eres), i dos espais més (la Torre de l'Ermita i el Museu Agrícola). En un futur pròxim, però, es preveu ampliar la xarxa museística amb la integració de dos espais que actualment es troben en fase de condicionament: La Torre del Port (Museu del Mar) i el Jaciment de la Vil·la Romana de la Llosa.

 

CAPÍTOL I

CREACIÒ, DENOMINACIÒ I SEU

Article 1.

L'Ajuntament de Cambrils crea un organisme autònom de caràcter administratiu d'acord amb el que disposen els articles 85.2 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local i 199 del Decret 179/1995 pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, a l'objecte de gestionar directament el servei públic cultural "Museu d'Història de Cambrils".

 

Article 2.

La institució es denomina "Organisme Autònom Museu d'Història de Cambrils de l'Ajuntament de Cambrils", que s'expressa en versió sintetitzada amb les paraules Museu d'Història de Cambrils.

 

Article 3.

La seu principal del Museu d'Història de Cambrils és ubicada al Molí de les Tres Eres, via Augusta núm. 1 de Cambrils, sense perjudici de l'assignació d'una altra seu social per part de l'Ajuntament, si ho considera necessari.

 

Article 4

L'Organisme té personalitat jurídica pública i gaudeix de capacitat jurídica per al compliment dels seus fins, amb subjecció al que preveuen aquests estatuts.

Article 5

5.1. El Museu d'Història de Cambrils, que es constitueix com a organisme autònom, està integrat pels membres que s'expressen en el Capítol IV d'aquests estatuts.

5.2. El nombre de membres de l'Organisme Autònom podrà ser ampliat mitjançant la incorporació d'altres entitats públiques o privades amb finalitats d'interès públic concurrent, l'admissió de les quals haurà d'ésser acordada pels dos terços de la Junta de Govern i requerirà la ratificació per part de l'Ajuntament.

Article 6

A l'Organisme Autònom Museu d'Història de Cambrils podran adherir-se, mitjançant la signatura d'un conveni, d'altres entitats públiques o privades, així com persones físiques que siguin titulars de fons museístics o objecte de museització i que tinguin la seva seu o domicili al terme municipal de Cambrils. En aquest cas es requerirà també l'acord de la Junta de Govern i la ratificació de l'Ajuntament.

Aquestes col·leccions o museus hauran d'annexar al seu nom genèric la denominació de "Museu.../Extensió adherida al Museu d'Història de Cambrils".

Article 7

Aquest Organisme Autònom dirigeix i gestiona, per qualsevol de les modalitats previstes a la legislació vigent:

La seu principal del Museu, ubicada al Molí de les Tres Eres

L'extensió de la Torre de l'Ermita. Aquesta extensió, vinculada al Santuari de la Mare de Déu del Camí, atès que no reuneix les condicions adequades per a l'exposició de fons de la col·lecció del museu, s'integra en la xarxa museística com un immoble amb interès històric i artístic que no acull col·leccions del Museu.

L'extensió "Museu Agrícola de Cambrils", que al ser propietat d'una entitat cooperativa que el gestiona, i atès que per acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Cambrils de data 4 de maig de 1995 aquest museu es troba inclòs en la xarxa museística del Museu d'Història de Cambrils, l'Organisme Autònom Museu d'Història de Cambrils dirigeix tècnicament el Museu Agrícola de Cambrils (amb el vistiplau dels òrgans de govern corresponents).

El servei annex del magatzem del museu, situat a la planta soterrani de l'edifici de la Biblioteca Pública Municipal/Casal Municipal de la Gent Gran.

Així com altres extensions que es puguin crear o adherir en/a l'estructura museística del "Museu d'Història de Cambrils", com les extensions previstes al Jaciment de la Vil·la Romana de la Llosa i la Torre del Port.

 

CAPÍTOL II

FINS I PATRIMONI

Article 8.

L'Organisme Autònom Museu d'Història de Cambrils té per objecte la prestació de serveis i activitats d'interès local/municipal per al compliment dels següents fins:

Administrar, organitzar, gestionar i promoure els fons del Museu d'Història de Cambrils com a centre i servei de conservació, difusió, divulgació i investigació del patrimoni cultural arqueològic, etnològic, d'història socio econòmica i natural del municipi de Cambrils.

Fomentar la coordinació, dirigir l'activitat museística del municipi i desenvolupar amb voluntat de servei les tasques de recollida, adquisició, conservació - restauració, investigació i difusió del patrimoni local.

Fomentar la conservació, difusió i gestió del patrimoni historicocultural del municipi de Cambrils.

Fomentar, impulsar i/o coordinar les iniciatives culturals i turístiques vinculades a la promoció i foment del coneixement del patrimoni historicocultural del municipi.

Fomentar qualsevol altra activitat relacionada amb la temàtica o les funcions del Museu.

 

Article 9.

Per tal de donar compliment a les previsions, el Museu d'Història de Cambrils posseeix un patrimoni especial afectat als fins específics per als quals s'ha constituït:

Béns, instal·lacions i útils que li siguin adscrits en cessió d'ús o dipòsit per part de l'Ajuntament de Cambrils, així com els que el Museu d'Història de Cambrils adquireixi en el futur per qualsevol títol legítim.

L'aportació econòmica anyal que assenyali l'Ajuntament de Cambrils, amb càrrec al seu pressupost ordinari.

Les subvencions i/o altres ingressos que rebi de les entitats públiques o privades o particulars.

Els rendiments econòmics dels seus serveis per drets d'entrada, vendes d'objectes de la botiga del Museu, drets d'inscripció a cursos, etc.

Béns procedents de la cessió d'ús o dipòsit dels ens que formen part de l'Organisme Autònom, així com de particulars o de qualsevol altra institució pública, que nodriran el fons museístic.

Béns procedents de jaciments i/o troballes arqueològiques dins del terme municipal de Cambrils on s'hagi requerit la intervenció tècnica del Museu d'Història de Cambrils, sens perjudici del que estableix l'art. 51.5 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català en el sentit que correspon al Departament de Cultura de determinar el lloc del dipòsit definitiu de les restes arqueològiques trobades.

Productes i rendes del seu patrimoni

Totes les altres que puguin ser-li atribuïdes, o que li corresponguin, d'acord amb les disposicions legals.

 

CAPÍTOL III

TUTELA DE L'ENS TITULAR DEL SERVEI

Article 10.

La funció inspectora administrativa i fiscalitzadora sobre el Museu d'Història de Cambrils correspon a l'Ajuntament de Cambrils.

Article 11.

L'Ajuntament exerceix la tutela mitjançant les següents mesures:

La memòria, el pressupost, comptes del mateix, l'inventari i patrimoni, requereixen de l'aprovació del Ple de la corporació.

La modificació d'aquests estatuts ha de ser aprovada pel Ple de la corporació.

El nomenament dels membres de la corporació en els òrgans de govern del Museu d'Història de Cambrils, tal i com està previst al capítol IV d'aquests estatuts.

El règim de recursos.

L'Ajuntament pot sol·licitar del Museu d'Història de Cambrils informes sobre el seu desenvolupament econòmic, administratiu, tècnic i de gestió.

Aprovar els preus públics.

Ratificar la plantilla i/o oferta d'ocupació pública del Museu, així com designa /cessar el director/a - gerent/a i/o la substitució dels òrgans de govern.

Autoritzar la cessió d'instal·lacions, estris, materials i fons patrimonial.

Vetllar pel compliment de la normativa que dicti la Generalitat de Catalunya en matèria de museus.

Dirimir conflictes interpretatius d'aquests estatuts.

Ratificar l'ampliació de l'Organisme Autònom amb noves entitats.

Qualsevol altra facultat d'intervenció determinada per la Llei.

 

Article 12.

Si l'Organisme Autònom es dissol, l'Ajuntament de Cambrils el succeirà universalment i farà revertir a favor seu la dotació, els increments i aportacions que constin en l'actiu de la institució dissolta, a excepció dels béns dipositats en l'Organisme Autònom Museu d'Història de Cambrils per part d'altres institucions i/o particulars, que seran retornats als seus titulars respectius, en compliment de les clàusules contractuals, si s'escau.

 

CAPÍTOL IV

ÒRGANS DE GOVERN DE L'ORGANISME AUTÒNOM

Article 13.

El govern i l'administració de l'Organisme Autònom, sense perjudici de les facultats d'intervenció de l'Ajuntament de Cambrils, s'exercirà per:

a) La Junta de Govern

b) El president

c) El director/a - gerent/a

 

Secció Primera

De la Junta de Govern

Article 14.

Naturalesa i composició.

1.- La Junta de Govern actua com a òrgan superior de direcció de l'entitat i desenvolupa les funcions que s'assenyalen en l'article setze.

2.- Integren la Junta de Govern els següents membres:

a) El president

b) El vicepresident

c) Els vocals

El president serà l'alcalde de l'Ajuntament de Cambrils

El vicepresident serà el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Cambrils, nomenat i separat pel Ple de la corporació.

Els vocals seran quinze. Nou regidors en representació de l'Ajuntament (nomenats i remoguts pel Ple de la corporació, de tal forma que la distribució d'aquestes nou vocalies s'acomodi a la proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics representats a la corporació), tres representants del Centre d'Estudis Cambrilencs i tres representants de la Cooperativa Agrària de Cambrils. Aquests últims seran nomenats i separats per les respectives entitats que representen.

L'exercici dels càrrecs de la Junta de Govern serà gratuït i incompatible amb la funció de director/a - gerent/a.

3.- Assistiran a les sessions de la Junta, amb veu però sense vot, el director/a - gerent/a del Museu d'Història de Cambrils, així com el secretari i l'interventor de l'Ajuntament de Cambrils, o els funcionaris en qui aquests deleguin; amb el caràcter i les funcions que li siguin pròpies.

4.- Es podrà disposar la incorporació, amb veu i sense vot, a la Junta de Govern de persones tècniques i científiques que per llur significació i activitats es considerin capacitades i representatives i puguin ajudar a les tasques que la Junta té encomanades. La seva incorporació haurà de ser acordada per majoria absoluta dels membres de la Junta de Govern.

 

Article 15.

La Junta de Govern es renovarà cada quatre anys, amb motiu de la renovació de la corporació de l'Ajuntament de Cambrils, o quan les entitats integrades en l'Organisme Autònom acordin el canvi dels seus representants.

 

Article 16.

Són funcions de la Junta de Govern:

La superior direcció de l'Organisme.

Aprovar la proposta inicial del pressupost de l'Organisme Autònom, a efectes que preveu l'art. 149.2 de la Llei 39/1998 reguladora de les hisendes locals i d'acord amb el que preveuen les bases d'execució, les propostes de modificacions de crèdit que li corresponguin. Totes aquestes propostes han d'elevar-se a l'Ajuntament per a la seva aprovació pels òrgans competents.

Aprovar la proposta inicial del Compte de l'Organisme, a efectes del que preveu l'art. 193 de la llei 39/1998 reguladora de les hisendes locals.

Proposar les operacions de crèdit necessàries per al funcionament de l'Organisme Autònom dins dels límits que estableixi l'Ajuntament de Cambrils.

Proposta inicial de distribució del superàvit i proposta de preus públics.

L'aprovació de l'estructura orgànica i dels reglaments i normes de caràcter general que regulen l'organització i el funcionament del Museu.

Proposar al Ple de l'Ajuntament la modificació dels estatuts i del reglament orgànic i funcional; així com l'ampliació de l'Organisme Autònom amb noves entitats públiques o privades i l'aprovació de la signatura de convenis d'adhesió.

Proposar la designació i cessament del director/a - gerent/a del Museu al Ple Municipal, així com l'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, oferta d'ocupació pública, bases de selecció de personal i fixació de retribucions sense perjudici de les competències del Ple Municipal al respecte.

Aprovar els programes d'actuació del Museu, les seves revisions anuals; les memòries de gestió i l'aprovació del projecte museològic i del projecte museogràfic.

La Junta de Govern té totes les competències que específicament li atribueixen aquests estatuts i, a més a més, totes aquelles altres que la legislació de règim local confereix al Ple de l'Ajuntament, circumscrites a l'àmbit específic d'actuació de l'Organisme Autònom Museu d'Història de Cambrils.

 

Article 17.

En compliment de les seves funcions, els membres de la Junta de Govern ostenten els següents drets:

Assistir amb veu i vot a les reunions de la Junta.

Examinar els expedients i antecedents que es relacionin amb els assumptes que comprenguin l'ordre del dia de les convocatòries de la Junta, amb la finalitat de tenir-ne coneixement abans de la seva deliberació.

Elevar a la Junta de Govern les mocions i propostes que estimin pertinents relatives a la finalitat de l'Organisme.

Sol·licitar, amb la suficient antelació, la petició d'incloure altres assumptes en l'ordre del dia de les convocatòries de la Junta.

 

Secció segona

Del president

Article 18.

Designació

El president de l'Organisme Autònom és el de l'Ajuntament de Cambrils.

 

Article 19.

Atribucions del president.

Ostentar la representació de l'òrgan.

Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries, la fixació de l'ordre del dia, tenint en compte, en el seu cas, les peticions de la resta de membres formulades amb suficient antelació.

Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre'ls per causes justificades.

Dirimir amb el seu vot els empats a efectes d'adoptar acords.

Assegurar el compliment de les lleis.

Visar les actes i certificacions dels acords de l'òrgan.

Ordenar i disposar les despeses de l'òrgan.

Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de president de l'òrgan que la legislació de règim local confereix a aquest, circumscrites a l'àmbit específic d'actuació de l'Organisme Autònom.

 

Secció tercera

Del vicepresident

Article 20.

En compliment del que preveu l'art. 23.2 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en cas de vacant, absència o malaltia, o una altra causa legal, així com en totes aquelles qüestions que de forma expressa li delegui, el president serà substituït pel vicepresident.

 

Article 21.

El vicepresident de l'Organisme Autònom és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Cambrils, nomenat pel Ple de la corporació.

 

Secció quarta

Del Gerent

Article 22.

El director/a-gerent/a serà personal amb titulació universitària superior, d'acord als requisits de la legislació de Museus.

 

Article 23.

El director/a-gerent/a del Museu d'Història de Cambrils, d'acord amb les directrius fixades per la Junta de Govern i les instruccions del president, té les següents funcions:

La direcció tècnica del Museu, donant compliment al contingut de la legislació museística.

La direcció, organització, inspecció i impuls tècnic dels serveis que es prestin i treballs que es realitzin.

La direcció funcional del personal facultatiu al servei del Museu.

Elaborar el programa anual de treballs i activitats i redactar la memòria anual del seu compliment.

Proposar la política anual d'adquisicions i rebre, col·locar i ordenar els béns culturals mobles que ingressin al museu.

Vetllar per la conservació i gestió de les col·leccions del Museu i ser responsable de l'entrada i sortida de béns culturals del Museu.

Serà responsable de l'estat actualitzat de l'inventari i catàleg dels béns culturals del Museu.

Canalitzar l'actuació del Museu en els aspectes de suport tècnic i organitzatiu envers les altres extensions de serveis museístics del municipi.

L'assessorament tècnic dels altres òrgans del museu.

Assumir la representació del museu en les funcions externes de caràcter tècnic.

Dur a terme les funcions que li siguin conferides per la Junta de Govern.

Organitzar, coordinar i dirigir administrativament l'Organisme Autònom Museu d'Història de Cambrils, inspeccionar tots els seus serveis i executar els acords de la Junta de Govern i ordres del seu president, donant compliment als contingut d'aquests estatuts i a la normativa legal en matèria de museus.

Formular, juntament amb la intervenció de l'Organisme Autònom, l'avantprojecte de pressupost anual d'ingressos i despeses.

Aquelles altres funcions que li siguin atribuïdes o encarregades.

 

Secció cinquena

De les funcions de la secretaria i la intervenció

Article 24.

De la secretaria:

1.- Les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu recollides a l'art. 25 de la Llei 30/1992 i al RD. 1732/1994, són exercides pel secretari general de l'Ajuntament de Cambrils, o funcionari en qui delegui.

2.- Són funcions específiques del secretari:

Assistir a les reunions.

Efectuar la convocatòria de les sessions de l'òrgan per ordre del seu president.

Preparar els assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.

Expedir certificacions de les consultes, dictàmens i acords aprovats.

Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de secretari.

 

Article 25.

De la intervenció:

1.- Les funcions de la intervenció són exercides per l'interventor de l'Ajuntament de Cambrils o funcionari en qui les delegui.

2.- Són funcions de la intervenció:

Control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera.

Direcció de la comptabilitat de l'entitat

Direcció de la gestió pressupostària que compren la formació, execució, liquidació i compte general del pressupost de l'ens, així com la seva coordinació amb el pressupost de l'Ajuntament.

Altres que se li atribueixin o se li encomanin per part del president de l'Organisme, relacionades amb els aspectes economico financers i pressupostaris del seu funcionament.

 

CAPÍTOL V

PERSONAL AL SERVEI DE L'ORGANISME AUTÒNOM

Article 26.

El personal que presta serveis en l'Organisme Autònom estarà format per personal laboral (o funcionari) del mateix organisme.

 

CAPÍTOL VI

FUNCIONAMENT

Article 27.

La Junta de Govern ha de celebrar sessió ordinària almenys una vegada al trimestre, i sessió extraordinària quan la convoqui el president, o bé la demani una quarta part dels membres que legalment la integren.

Les sessions s'han de convocar amb quaranta-vuit hores d'antelació com a mínim, amb indicació del dia, hora, lloc i ordre del dia dels assumptes a tractar.

 

Article 28.

Les sessions s'han de celebrar en primera convocatòria quan hi assisteixi una majoria dels membres que integren la Junta de Govern. En tot cas, és necessària la presència del president o regidor en qui delegui i del secretari o funcionari en qui ho delegui.

La segona convocatòria ha de tenir lloc mitja hora després de l'assenyalada per a la primera i serà suficient l'assistència d'un terç dels seus membres, sempre que es compti amb la presència del president i del secretari, o de les persones que els substitueixin.

 

Article 29.

Els acords s'adopten per majoria simple de vots dels membres assistents a la sessió, decidint-se els empats amb el vot del president.

 

Article 30.

Són nuls els acords que s'adoptin sobre assumptes no inclosos en l'ordre del dia, excepte que es faci prèvia declaració d'urgència, que s'ha d'acordar per la majoria absoluta de la Junta de Govern.

 

Article 31.

El règim de sessions i l'adopció d'acords s'ajustarà al que disposi el reglament d'organització i funcionament de les corporacions locals i la legislació de règim local.

 

Article 32.

El règim jurídic i d'impugnació d'actes i d'acords, s'estarà al que disposi la legislació en matèria de règim local.

 

CAPÍTOL VII

RÈGIM ECONÒMIC

Article 33.

El règim econòmic de l'Organisme Autònom es regeix per les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de Cambrils, cas que no n'aprovin unes de pròpies.

En base a l'art. 149 de la LRHL.', el president de l'organisme ha de formar per a cada exercici econòmic un pressupost ordinari anyal, nodrit amb els ingressos que integren la seva hisenda a tenor del que s'estableixi en l'article següent, destinat a satisfer les obligacions del Museu i que s'ha de presentar degudament equilibrat.

 

Article 34.

Han de figurar com a ingressos del pressupost anyal:

Productes i rendes del patrimoni.

L'aportació econòmica anyal que amb càrrec al seu pressupost ordinari li assigni l'Ajuntament de Cambrils

Aportacions, subvencions, auxilis i donacions d'entitats públiques o privades i/o particulars.

Els beneficis que obtingui d'activitats pròpies de l'organisme.

Els drets d'inscripció a cursos.

Qualsevol altre recurs que li pugui ser atribuït.

 

Article 35.

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural. Si al començament de l'exercici, el pressupost no fos acordat, s'ha de prorrogar el de l'exercici anterior.

 

Article 36.

En base a l'art. 149.2 de la LRHL.', correspon a la Junta de Govern mantenir la proposta inicial del pressupost de l'Organisme.

 

Article 37.

L'ordenació de despeses i pagaments i la formalització d'ingressos i pagaments mitjançant els corresponents manaments de pagament s'han d'ajustar a les regles de la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.

 

Article 38.

Correspon al secretari formar inventari general de tots els béns, drets i accions de l'Organisme Autònom, d'acord amb el previst als articles 100 i ss. del Decret 336/1988 de 17 d'octubre pel qual s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals.

 

CAPÍTOL VIII

DISSOLUCIÓ DE L'ENS

Article 39.

L'Organisme Autònom podrà ésser dissolt a iniciativa de l'Ajuntament o a petició de la Junta de Govern de l'ens.

 

DISPOSICIÒ ADDICIONAL

En tot allò no previst en aquests estatuts, és d'aplicació la legislació de règim local corresponent segons els casos."

El que s'exposa al públic en base a l'article 201.1 d) del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Cambrils, 10 de febrer de 1999.-- L'alcalde, Robert Benaiges i Cervera .

Comparteix
arxivat sota:
Ajuntament de Cambrils Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona) Tel. 977 794 579

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet

La seva privacitat és important per nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La seva privacitat és important per nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

__ac

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

tree-s

Cookie que controla la navegació. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

I18N_LANGUAGE

Cookie generada per mostrar traduccions segons l'idioma del web. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • _ga  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira als 2 anys.
  • _gid  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira al cap d'un dia.
  • _gat  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira després d'1 minut.
  • _gac_  Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Expira als 90 dies.
Cookies de Tercers

Google Translator

Cookie de Google que permet mostrar traduccions de la web a altres idiomes.

Les cookies generades per google translator son les següents:

  • googtrans  Emmagatzema l'idioma al que es vol traduir la web. Expira al tancar la sessió.
  • googtransopt  Emmagatzema les preferències de l'usuari. Expira als 2 anys.