Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
Esteu aquí: Inici / Covid-19 / Pla obertura progressiva

Pla obertura progressiva

Segons indicacions:

 

 

Mesures prorrogades fins al 6 d'agost

 

Activitats socials

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es permeten sempre que no superin el nombre màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.

No es permet el consum ni d'aliments ni de begudes a l'espai públic. Excepte:

 • Espais públics habilitats amb mobiliari per a aquest consum (àrees de descans, pícnics i similars).
 • Les sortides escolars i en l'àmbit de les activitats d'intervenció socioeducativa i en les del lleure educatiu.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Es recomana que per part de les administracions públiques competents es limiti l'accés als espais de pública concurrència de titularitat pública, com parcs, platges o altres similars, quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin aglomeracions de persones entre les 00.30 hores i les 06.00 hores.

 

Horaris de tancament

L'horari d'obertura al públic és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar:
 • L'horari màxim de les 22.00 hores en general.
 • L'horari màxim de les 00.30 hores per a les activitats culturals i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo.
 • L'horari màxim de les 00.30 hores per als espectacles públics i establiments d'oci nocturn a partir del qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament

La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

Hostaleria i restauració

Amb subjecció a les següents condicions:

 • Es restableix el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres.
 • Es limita a 6 persones el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules a l'interior i 10 a l'exterior, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • Distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents a l'interior i d'1,5 metres a les terrasses.
 • Distància d'1 metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin les distàncies.
 • A l'interior: aforament del 50% i bona ventilació.
 • No es pot fer cap activitat de ball.

Horaris:

 • El servei només es pot dur a terme de les 6:00 hores a les 00:30 hores.
 • Els/les clients/es no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.

Aquest horari no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball, als serveis integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social.

Recollida de comandes: Les activitats per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment.

 

Àmbit comercial

En general, els establiments poden obrir amb un aforament del 70%.

 • Queden exceptuats d'aquesta limitació els dedicats a la venda de productes essencials.

 

Comerç minorista

 • Aforament del 70%.
 • Aplicació de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.

 

Centres comercials, galeries comercials i recintes comercials

 • Aforament del 70%.
 • Aplicació de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.
 • Establir sistemes de control d'aforament i fluxos que garanteixin les mesures de control d'aglomeracions.
 • Es permet l'accés i l'ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • Han de complir amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.

 

Mercats no sedentaris i fires mercat: Aforament del 70%.

Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que es garanteixi una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili.

 

Àmbit cultural

Teatres, cinemes, auditoris i circs, amb programació artística estable

 • Horari: de 6 a 00.30 hores.
 • Aforament al 70% amb un nombre màxim de 1.000 persones per sala i sessió o actuació.
 • Les persones assistents han d'estar assegudes.
 • S'ha de garantir una bona ventilació.
 • Aforament al 70% i màxim de 3.000 persones per activitats a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades. Amb assignació prèvia de seients i registre previ.

 

Grans recintes

Activitats amb autorització d’aforament superior a 15.000 persones es permet fins el 20% d’aquest aforament sempre i quan es compleixin els requisits següents:

 • Sectors independents de màxim 3.000 persones (els serveis de restauració, lavabos i accessos també han de ser independents).
 • Mesures de circulació i de control d’accessos que evitin aglomeracions.
 • Declaració responsable al Departament de Cultura i a l’Ajuntament corresponent.

 

Serveis de bar i restauració

 • A les sales de concert, cafès teatre o cafès concert es permet servei de bar.
 • Als restaurants musicals se'ls aplica el que s'estableix en relació amb les activitats d'hostaleria i restauració.

Les persones titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de cultura i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat, en la qual s'informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat.

 

Arxius, biblioteques, museus, sales d'exposicions, galeries d'art i centres de creació i arts visuals

 • Horari: de 6 a 00.30 hores.
 • Aforament al 70%.

 

Activitats populars i tradicionals

 • Permeses tant a l'aire lliure en un espai perimetrat i estàtic com en espais tancats.
 • Públic assegut llevat que es duguin a terme activitats de ball, amb mascareta.
 • Requisits d'aforament i de limitació de persones establerts, en funció de les condicions de ventilació i de control d'accessos i mobilitat de l'activitat. Amb un 70% de l’aforament i un màxim de 1.000 persones, o de 3.000 si la ventilació és reforçada.

 

Assemblees

Es permeten les assemblees presencials d'entitats culturals, esportives i associatives amb un aforament del 70% i:

 • Com a màxim 1.000 persones i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
 • Com a màxim 3.000 persones si les instal·lacions en espais oberts o bé en espais tancats que compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i les mesures de control d'aglomeracions.

 

Àmbit esportiu

Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

 • Aforament del 70% tant a l'aire lliure com en espais tancats, incloses les piscines.
 • Control d'accés.
 • Bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

Vestidors:

 • Les entitats responsables de la gestió de les instal·lacions i els equipaments esportius han d'informar les persones usuàries que l'ús dels vestidors és excepcional per a les que utilitzin el servei de piscina, si n'hi ha, i per a les que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d'ús privatiu i no compartit abans o després de l'activitat esportiva.
 • L'ús queda condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

Activitats en grup:

1. En espais tancats que acreditin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades, sempre que es respecti el límit de l'aforament al 70% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.

2. En espais tancats que no compleixin les condicions de ventilació reforçades, es poden dur a terme amb aforament del 50% i excepte en les piscines, sempre que les activitats es puguin fer amb mascareta. Aquestes limitacions no afecten les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses.

3. En espais a l'aire lliure es poden dur a terme activitats grupals respectant el límit de l'aforament al 70%.

S'elimina el requisit de demanar cita prèvia en els equipaments i instal·lacions esportius tancats i se substitueix per un registre de persones que hi accedeixen, que permeti controlar l'aforament establert i la traçabilitat de contactes.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, i les instal·lacions que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Competicions esportives

 • Competicions d'àmbit estatal i internacional de futbol i bàsquet professional: condicions que fixa el Consell Superior d’Esports.
 • Resta de competicions en instal·lacions i equipaments:

1. a l'aire lliure: Aforament del 70% i un màxim de 3.000 persones.

2. en espais tancats: Aforament del 70% i un màxim de 1.000 persones. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

- Si compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i es garanteixen les mesures de control d'aglomeracions, hi poden assistir fins a un màxim de 3.000 persones, respectant el límit del 70% d'aforament.

- El/la titular de la instal·lació o equipament ha de presentar una declaració responsable amb les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i els controls d'accessos i mobilitat al Departament al departament competent en matèria d'esports i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament.

Grans recintes

Equipaments i instal·lacions amb autorització d’aforament superior a 15.000 persones es permet fins el 20% d’aquest aforament sempre i quan es compleixin els requisits següents:

 • Sectors independents de màxim 3.000 persones (els serveis de restauració, lavabos i accessos també han de ser independents).
 • Mesures de circulació i de control d’accessos que evitin aglomeracions.
 • Declaració responsable al departament competent en matèria d'esports i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui la instal·lació o equipament.


Àmbit lúdic i recreatiu

Activitats recreatives musicals

Els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos que disposen únicament d'espais interiors no poden obrir al públic.

Aquells locals i establiments que disposen de terrasses o espais a l'aire lliure poden obrir amb subjecció als requisits següents:

 • Els/les clients/es no poden utilitzar els espais interiors per a cap altra activitat que no sigui l'accés a les terrasses o espais a l'aire lliure i la utilització dels serveis higiènics. En cap cas hi poden romandre per a ballar ni per a rebre serveis de bar i restauració.
 • S'ha d'establir un control d'accés en forma de registre de persones que hi accedeixen, el qual s'ha de guardar durant un mes.
 • La disposició dels clients ha de limitar els grups a un màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents, amb la distància física d'1,5 metres entre diferents grups.
 • No es permet l'activitat de ball.
 • S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les aglomeracions.
 • En tot allò no previst en aquest apartat i sempre que no ho contradiguin, s'ha de donar compliment a les mesures previstes al Pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Els serveis complementaris de bar i de restauració es poden prestar en les terrasses i espais a l'aire lliure.

Parcs i fires d'atraccions

 • Aforament del 50%.
 • Poden reobrir els locals i establiments de restauració integrats, que hauran de complir amb les mesures establertes per a aquest sector.

Els parcs i jardins públics de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts.

Activitats lúdiques en espais tancats: aforament del 50% i amb servei de bar i restaurant subjecte a les condicions establertes per a la restauració.

 

Àmbit educatiu

Activitats de lleure educatiu

 • Les activitats de l'àmbit del lleure educatiu, així com les activitats en l'àmbit del lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, es poden dur a terme tant en espais interiors com a l'aire lliure seguint, en tot cas, el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Equipaments cívics

 • En els equipaments cívics es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat que poden arribar fins al 70% de l'aforament autoritzat si en els espais i locals oberts al públic es garanteix la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis i s'acompleixen les mesures higièniques i de prevenció corresponents.

 

Actes religiosos i cerimònies civils (inclosos casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres)

Aforament 70% i nombre màxim de 1.000 assistents.

En casos excepcionals, les activitats poden tenir un aforament màxim de 3.000 persones (sense superar en cap cas l'aforament del 70%), sempre que:

 1. Es desenvolupin de forma estàtica.
 2. Es realitzin a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.
 3. Es garanteixin les mesures de control d'aglomeracions.
 4. Les persones titulars de l'activitat presentin una declaració responsable al departament competent en matèria d'afers religiosos i a l'Ajuntament del municipi on s'ubiqui l'activitat en el qual s'informi de:
 • Les característiques dels sistemes de ventilació.
 • Els controls i accessos de mobilitat.
 • L'empresa o personal de manteniment que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada als criteris establerts.

 

Consum de tabac i similars

Prohibit a la via pública si no es garanteix distància de 2 metres entre persones.
Tampoc es pot fumar en esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure.

 

Centres de treball

Es recomana a les persones titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de la presencialitat dels llocs de treball i que fomentin l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.

 

Territori i mobilitat

Resten prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 01.00 h i les 06.00 h en:

 • Municipis de més de 5.000 habitants que, a 15 de juliol de 2021, presenten un índex d'incidència acumulada igual o superior a 400 casos diagnosticats per 100.000 habitants en els darrers 7 dies.
 • Municipis el terme dels quals es troba total o quasi totalment envoltat per municipis afectats.

 

Consulta al cercador quins municipis estan afectats.

S'exclouen d'aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament:

 • Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
 • Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. S'hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Retorn al domicili de les activitats permeses.
 • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S'hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent.
 • També s'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 • Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.
 • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
 • Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.
 • Igualment, durant l'horari de restricció de la mobilitat es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.
 • La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit territorial dels municipis està permesa sempre que tingui origen i destí fora de qualsevol d'aquests municipis. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ:

 • Restriccions a tot Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya
 •  

 • Mesures per contenir els brots aplicables a tot Catalunya. Canal Salut: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/mesures-per-contenir-els-brots/mesures-per-contenir-els-brots-aplicables-a-tot-catalunya/#bloc5
 •  

 • Departament d'Interior. Protecció Civil: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/noves-mesures-per-contenir-els-brots-covid-19/
 •  

 • Plans sectorials: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/plans-sectorials/
 •  

 • Mesures i restriccions per contenir els brots de COVID-19: https://web.gencat.cat/ca/activem/restriccions-territorials/catalunya/
 • Comparteix
  Informació sobre la pandèmia de coronavirus (Covid-19) a la ciutadania Cambrils

  Conforme amb:
  HTML 5 | CSS 3.0
  W3C WAI-AA

  Projecte desenvolupat per SEMIC Internet

  La seva privacitat és important per nosaltres

  Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

  La seva privacitat és important per nosaltres

  Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
  Cookies Tècniques

  __ac

  Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

  tree-s

  Cookie que controla la navegació. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

  I18N_LANGUAGE

  Cookie generada per mostrar traduccions segons l'idioma del web. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

  cb-enabled

  Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

  Cookies Analítiques

  Google Analytics

  Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

  Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • _ga  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira als 2 anys.
  • _gid  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira al cap d'un dia.
  • _gat  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira després d'1 minut.
  • _gac_  Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Expira als 90 dies.
  Cookies de Tercers

  Google Translator

  Cookie de Google que permet mostrar traduccions de la web a altres idiomes.

  Les cookies generades per google translator son les següents:

  • googtrans  Emmagatzema l'idioma al que es vol traduir la web. Expira al tancar la sessió.
  • googtransopt  Emmagatzema les preferències de l'usuari. Expira als 2 anys.