Projecte: PC-BNT-21035 “Carril bici a la TV-3141 del PK 0+560 al 4+960. Reus - Cambrils”