Edicte de conveni de cessió de disponibilitat a favor de l’ajuntament de 225 m2 de la finca amb referència cadastral 9684717CF349850001KO