Aprovació inicial de lamodificació puntual 30 del POUM, consistent en intercanviar la qualificació urbanísticaentre els solars municipals situats al c/ Castell de Peralada 5 i c/ Castell de Siurana 4, qualificant el solar situat al c/ Castell de Peralada 5 com a zona hotelera subclau 7b- Av. Mas Clariana, i, el solar situat al c/ Castell de Siurana 4, com sistema d'equipaments, subclau Ec d’equipament comunitari.

Edicte

Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM, consistent en intercanviar la qualificació urbanística entre els solars municipals situats al c/ Castell de Peralada 5 i c/ Castell de Siurana 4, qualificant el solar situat al c/ Castell de Peralada 5 com a zona hotelera subclau 7b- Av. Mas Clariana, i, el solar situat al c/ Castell de Siurana 4, com sistema d'equipaments, subclau Ec d’equipament comunitari

MEMÒRIA

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 30 DEL POUM DE CAMBRILS PEL QUE FA A LA MODIFICACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DELS SOLARS SITUATS A C/ CASTELL DE SIURANA 5 I CASTELL DE PERALADA 5 CAMBRILS _ BAIX CAMP _ TARRAGONA