Àmbit amb suspensió de llicències per la Modificació Puntual