Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
Esteu aquí: Inici / Cambrils / Serveis / Benestar social / Pla de ciutadania, diversitat i cohesió social

Pla de ciutadania, diversitat i cohesió social

Pla de ciutadania, diversitat i cohesió social

Què és el Pla de ciutadania, diversitat i cohesió social?

L’Ajuntament de Cambrils compta, ja amb 20 anys d’experiència en relació a l’atenció de la població immigrada. Des del l’any 1998 a la l’actualitat la realitat del nostre municipi ha canviat molt.  Hem conegut, 4 plans d’integració de la Generalitat de Catalunya i 2 plans a nivell nacional.  A dia d’avui el nostre marc metodològic es basa fonamentalment en la Llei d’Acollida de les persones estrangeres i el Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020 de la Generalitat.

Us proposem un primer pas d’adaptació a la nova realitat, que no vol ser només simbòlic, el canvi de nom del Servei Municipal d’Atenció a l’Immigrant, per passar-se a conèixer com a  Pla de Diversitat, Ciutadania i Cohesió social. Tenim la necessitat de mirar més enllà, de no descriure’ns amb  etiquetes dicotòmiques immigrant/autòcton, sinó de construir identitats que ens apropin sobre la base de la diversitat i el respecte.

L’any 2016   es va presentar el Pla de Ciutadania, diversitat i cohesió social fruit de la maduració del les accions desenvolupades i l’oportunitat sorgida en el procés participatiu liderat pel Pla d’Inclusió, en el que varen participar diferents agents socials del municipi, i pretén donar  resposta a les propostes generades en el procés participatiu.

Serveis i projectes del Pla de ciutadania, diversitat i cohesió social:
Dins de les accions de recepció i acollida adreçades a la població nouvinguda:
- Programa d'Acollida de l'Ajuntament de Cambrils (PIA).
- Servei d'assessorament jurídic en matèria d'estrangeria.

Des del Pla també es realitzen les propostes d’ informes d'inserció social necessaris per poder tramitar les autoritzacions de residencia temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social, els de grau d’integració i les propostes informes de disponibilitat d'habitatge suficient necessaris per poder tramitar les reagrupacions familiars, les seves renovacions i les autoritzacions de residencia inicial per als menors estrangers no nascuts a Espanya.

Pla de ciutadania, diversitat i cohesió social

On som?

Podeu contactar amb nosaltres a :

Regidoria d'Esports, Benestar Social, Salut i Drets Cívics.
Pl. de la Vila, 1
Tel. 977 36 81 90
Fax. 977 36 86 78
e-mail : sso@cambrils.org

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Comparteix

Informe-proposta de disponibilitat d'habitatge

 

DESCRIPCIÓ

Consisteix en la realització d’un informe-proposta que acredita que una persona disposa d’un habitatge de característiques i amplituds considerades normals pels ciutadans espanyols de la zona de residència.  Aquest informe/proposta municipal s’eleva a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament d'Afers Socials i Família de la Generalitat.

És necessari per:

 • Reagrupament: una persona estrangera resident legal a Espanya i empadronada a Cambrils justifica que reuneix les condicions legals per reagrupar la seva família i portar als seus parents a viure amb ella aquí.
 • Renovació d’autoritzacions de residència per reagrupament familiar: només en aquells casos en què la família hagi canviat de domicili de residència.
 • Residència inicial d'un menor no nascut a Espanya: aquest tràmit també és obligatori per a aquells representants legals del/la menor que es trobi en situació irregular a Espanya de manera continuada durant dos anys

 

REQUISITS

 • La persona sol·licitant sempre ha de ser major d’edat.
 • Estar empadronada en el domicili que s'ha d'inspeccionar.

 

A QUI POT REAGRUPAR?

- El/la cònjuge de la persona resident

- Els fills menors de 18 anys o incapacitats de la persona resident i del/la cònjuge, inclosos els adoptats

- Els ascendents de la persona reagrupant i del seu/la seva cònjuge quan estiguin al seu càrrec sempre que es  disposi de l'autorització de la residència de llarga durada.

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE:

 • Original de la TIE de la persona interessada, en vigor.
 • Original de les pàgines del passaport de la persona interessada on hi constin les dades personals i la caducitat del document
 • Últim rebut dels subministraments de llum i aigua
 • Cas de llogater:
  • Contracte de lloguer. Contracte de lloguer degudament enregistrat i amb dipòsit de fiança a l’Institut Català del Sòl (Incasol). Si la persona interessada no acredita el registre del contracte de lloguer o el dipòsit de la fiança, l’ajuntament ho farà constar al document proposta −sense que aquesta circumstància afecti el sentit favorable o desfavorable de la proposta− i serà la SIMC qui ho posarà en coneixement de l’Incasol. Cal que la vigència del contracte s’estengui, com a mínim, durant els 12 mesos, de la data de sol·licitud per fer la inspecció ocular pel document proposta de l’habitatge
  • Últim rebut de lloguer
 • Cas de propietari:
  • Escriptura de propietat, degudament registrada al Registre de la Propietat, o en tot cas amb els tràmits iniciats.
  • Últim rebut de l’IBI.
 • Altres situacions:

Situacions de tinença de l’habitatge, diferents del lloguer i  de la propietat, emparades en relacions contractuals o en la titularitat de drets reals que permetin l’ús de l’habitatge:

- S’ha d’aportar el document que fonamenta el dret d’ús (contracte de treball que especifica
l’ús de l’habitatge i dret de pernocta, contracte de cessió, escriptura pública que reconeix el dret real, etc)

TAXES 2019

- Amb targeta de crèdit, a través de l’Oficina Virtual de Tràmit (OVT) accedient en aquest link. Si no disposes de targeta de crèdit a l'OVT et pots descarregar la carta de pagament i anar presencialment a una oficina de La Caixa.
(Caldrà lliurar el justificant de pagament de la taxa el dia de la visita del Treballador/a Social a l’habitatge)

 

TERMINI DE RESOLUCIÓ DE L'INFORME

El temps per elaborar el document proposta per part de l’Ajuntament ha de ser el més breu possible amb un màxim de 30 dies hàbils comptadors des de la presentació de la sol·licitud.

Des del dia en què s’envia l’informe/proposta per part de l’Ajuntament a la Generalitat, aquesta disposa de 30 dies hàbils per remetre a l’interessat l’informe definitiu.

Si transcorreguts aquests 30 dies hàbils no hi ha notificació, la persona interessada pot trucar al 012 per demanar informació sobre el seu tràmit o dirigir-se a l'Oficina d'Afers Socials i Família (oficina Codi 64) situada a la Plaça Mas Pellicer, 55 (Polígon S.Josep Obrer), de Reus. Telf. 977 75 79 92.

 

COM ES POT DEMANAR?

Mitjançant instància a l'OAC.

OAC: de dilluns a dimecres de 8 a 14h, dijous de 8 a 18h i divendres de 8 a 14h.

Comparteix

Programa d'acollida de l'Ajuntament de Cambrils - PIA


DESCRIPCIÓ
Una de les línies estratègiques prioritàries del Pla d'immigració i ciutadania de la Generalitat, són les polítiques d'acollida. Cada terirtori adapta a les seves especificitats el model marc de Programa Integral d'Acollida.
Per a poder realitzar una bona acollida a la població nouvinguda, cal que des del primer moment puguin conèixer les diferents institucions / serveis / recursos del nou municipi al qual acaben d'arribar.
Des de l'Ajuntament de Cambrils es vol proporcionar aquesta informació d'acollida en la llengua d'origen de les persones nouvingudes ja que és quan aquestes arriben que necessiten tenir una informació global per a conèixer les institucions / serveis / recursos i per a poder utilitzar-los en les mateixes condicions que la població autòctona.

Les activitats que es realitzen són:

 1. Implantació de la figura de l'agent d'acollida a l'OAC (un d'origen romanès i l'altre d'origen marroquí).
 2. Cursos d'acollida de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic de 15h,
 3. Accions complementàries a la formació per a facilitar el coneixement de l'entorn i les habilitats laborals.

 

A QUI VA DIRIGIT
Aquest programa està adreçat a la població nouvinguda major de 16 anys que s'empadrona al municipi.

OBJECTIUS
Acollir a la població nouvinguda perquè tinguin major autonomia personal i d'aquesta manera facilitar l'accés i ús de les institucions, serveis i recursos del municipi i la seva àrea d'influència.

COM S'HI POT ACCEDIR
En el moment d'empadronar-se a l'OAC.

Aquest projecte compta amb el finançament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.

 

europa

Comparteix

Servei d'assessorament jurídic en matèria d'estrangeria

DESCRIPCIÓ

El servei d'assessorament jurídic cobreix la necessitat d'assessorament legal 10 hores a la setmana, tant a les persones d'origen estranger residents a la ciutat, com professionals, empresaris etc.; per tal d'afavorir la normalització jurídica i documental de les persones d'origen estranger al nostre municipi i donar suport en aspectes legals.

(Link del Ministeri de l'Interior d'Espanya en matèria d'estrangeria )

http://www.interior.gob.es/extranjeria-28

El projecte té una periodicitat anual.

Horari del Servei:
Dimarts i dijous de 15.30 a 20h, al Centre Cívic Les Basses (C. Roger de Llúria, 33)

A QUI VA DIRIGIT
Població en general.

OBJECTIUS

 • Assegurar que totes les persones que ho sollicitin necessitin tenen un assessorament jurídic en matèria d'estrangeria adequat i proper al lloc on resideixen.
 • Facilitar la informació i la tramitació dels permisos i de les documentacions requerides per a cada tràmit.

 

COM S'HI POT ACCEDIR
Cal sol·licitar cita prèvia a les dependències de la Regidoria de Polítiques Socials de la  Pl. de la Vila, 1,  C. Sant Plàcid o a les del Centre Cívic Les Basses.
O bé telefònicament als números 977 36 81 90 / 977 36 82 17.

Comparteix

Informe municipal d'inserció social

 

DESCRIPCIÓ

Es tracta de la realització d’un Informe/proposta del grau d’inserció social d’un estranger empadronat a Cambrils per poder obtenir l’autorització de residència per circumstàncies excepcionals d’arrelament social. Aquest informe/proposta municipal s’eleva a la Direcció General per a la Immigració, del Departament de Benestar Social de la Generalitat.

L’informe/proposta d’inserció social que l’ajuntament elabora per a l’emissió dels informes d’arrelament ha de valorar la permanència a l’Estat espanyol, els mitjans econòmics, els vincles familiars i en la seva globalitat, si el veí o veïna del municipi que sol·licita l’informe coneix suficientment la societat catalana, a través de la realització de cursos i la participació en activitats programades, si ha assolit les competències lingüístiques bàsiques en les llengües oficials de Catalunya i si ha participat en serveis d’acollida o en la xarxa associativa del territori.

En el cas de constatar que els seus coneixements són insuficients, els serveis municipals orientaran la persona sol·licitant vers els recursos d’acollida disponibles.


REQUISITS

El sol·licitant és la persona estrangera que pretén regularitzar la seva situació administrativa i ha els requisits següents:

1) ser persona estrangera no comunitària,

2) ser major d’edat (o major de 16 anys amb autorització del representant legal),

3) trobar-se en situació administrativa irregular,

4) portar 3 anys a Espanya,

5) i estar empadronat a Cambrils.

COM S'HI ACCEDEIX?

Cal  demanar cita prèvia amb l'SMAI de la Regidoria de Benestar Social de la Pl. de la Vila, 1, c/ Sant Plàcid o del Centre Cívic Les Basses.

O bé telefònicament als números 977 36 81 90 / 977 36 82 17.

Comparteix

Proposta-Informe d'integració social (renovació de residència temporal)

 

DESCRIPCIÓ

Consisteix en la realització d’un informe-proposta del grau d’integració social d’un estranger empadronat a Cambrils, que l’ajuntament eleva a la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat fa arribar a l’interessat aquest informe per tal de que l’estranger l’aporti a la seva sol·licitud de renovació de l’autorització de residència temporal no lucrativa, residència per reagrupació familiar, residència temporal i treball per compte d’altri, i residència i treball per compte propi.

Si li manca algun dels requisits per a poder renovar,  l’administració general de l’estat permet l’aportació d’un informe d’integració social emès per la Generalitat. Aquest informe-proposta d’integració social inclou les dades personals de l’interessat i els criteris que es valoren, com ara el temps de permanència a Espanya, el grau de coneixement de les llengües oficials, el grau d’inserció social en termes de participació ciutadana, programes educatius en què ha participat i altres circumstàncies que es puguin valorar i que siguin favorables a ell.

REQUISITS

La persona estrangera que disposi d’autorització de residència, que estigui empadronada a Cambrils i que no sigui ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, o familiar de ciutadans d'aquests països als quals els sigui d’aplicació el règim comunitari.

TERMINI DE RESOLUCIÓ DE L'INFORME

El temps per elaborar el document proposta per part de l’ajuntament ha de ser el més breu possible amb un màxim de 30 dies hàbils comptadors des de la presentació de la sol·licitud.

Des del dia en què s’envia l’informe/proposta per part de l’ajuntament a la Generalitat, aquesta disposa de 30 dies hàbils per remetre a l’interessat l’informe definitiu.

Si transcorreguts aquests 30 dies hàbils no hi ha notificació, s’ha d’adreçar a l’interessat a trucar al 012 per demanar informació sobre el seu tràmit.

COM S'HI ACCEDEIX?

Cal demanar cita prèvia amb l'SMAI de la Regidoria de Benestar Social de la Pl. de la Vila, 1, C. Sant Plàcid o el Centre Cívic Les Basses.

O bé, telefònicament, als números 977 36 81 90 / 977 36 82 17.

Comparteix
Comparteix
arxivat sota:
Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet

La seva privacitat és important per nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La seva privacitat és important per nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

__ac

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

tree-s

Cookie que controla la navegació. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

I18N_LANGUAGE

Cookie generada per mostrar traduccions segons l'idioma del web. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • _ga  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira als 2 anys.
 • _gid  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira al cap d'un dia.
 • _gat  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira després d'1 minut.
 • _gac_  Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Expira als 90 dies.
Cookies de Tercers

Google Translator

Cookie de Google que permet mostrar traduccions de la web a altres idiomes.

Les cookies generades per google translator son les següents:

 • googtrans  Emmagatzema l'idioma al que es vol traduir la web. Expira al tancar la sessió.
 • googtransopt  Emmagatzema les preferències de l'usuari. Expira als 2 anys.