La Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya i la legislació de règim local disposen que, els ajuntaments tenen les competències en matèria de salut pública.

En el desenvolupament de les seves competències es troba:

 • garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris
 • preservar la salut de la població del nostre municipi davant dels agents físics, químics i biològics que puguin existir en establiments públics
 • fer la corresponent i deguda vigilància sanitària
 • promoure la salut per tal de prevenir malalties

En aquest àmbit, l'Ajuntament té les següents FUNCIONS:

1. Inspecció sanitària per el control i vigilància de:

 • mercats municipals o ambulants
 • comerç minorista d'alimentació (permanent i no permanent)
 • establiments de restauració col·lectiva social i comercial
 • tots aquells on s'emmagatzemen, elaboren, transformen i/o manipulen aliments

2. Informar des del punt de vista tècnic-sanitari de les llicències d'obres i/o obertures o altres autoritzacions administratives municipals necessàries, per a l'exercici de totes aquelles activitats objecte de control sanitari.

3. Fomentar l'educació sanitària de les persones consumidores i empresàries en matèria de consum i higiene alimentària.

4. Col·laborar amb els òrgans competents de l'execució de les mesures que poguéssim adoptar en l'aparició de qualsevol focus d'insalubritat, emergència, brot i alertes alimentàries.

5. Gestió de les denúncies, queixes i consultes produïdes per incompliments o no adequació de les condicions higièniques i sanitàries dels establiments, les activitats i els serveis relacionats amb el manteniment de la salut alimentària i salut ambiental, i les seves condicions.

6. Creació del Registre Municipal d’Establiments Minoristes d’Alimentació, control i actualització.

7. Les activitats de control i inspecció sanitària estan subjectes a taxes


Registre Municipal d’Establiments Minoristes d’Alimentació. Cens municipal d'establiments minoristes (REMAC)

Arran la competència bàsica de la protecció de la salut, el Ple de l’Ajuntament de Cambrils, en data del 29/01/2013, va aprovar el document d’aplicació de Criteris Registrals per a Establiments Minoristes d’Alimentació de Catalunya.

Aquest documents sorgeix atès la publicació del Reial Decret (RD) 191/2011, que modifica les condicions d’inscripció de les indústries alimentàries en el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA).

La finalitat última d’aquests registres en l’àmbit de la seguretat alimentària, de qualsevol àmbit territorial, és la protecció de la salut a través de la informació actualitzada de les vicissituds de les empreses que intervenen en el mercat, de manera que es garanteixi una programació adequada dels controls oficials i, a la vegada, constitueixi un element essencial per als serveis d’inspecció, que assegura la possibilitat d’actuar amb rapidesa i eficàcia en els casos en què hi ha un perill per a la salut pública, sense que s’obstaculitzi la lliure circulació de mercaderies.

Atès l’aprovació del document de Criteris i la seva aplicació, el departament municipal de Salut Pública, ha elaborat el Cens Municipal d’Establiment Minoristes, atorgant a cada activitat un Número de Registre Municipal, que es modifica en funció dels canvis que es produeixen al mercat:

 • Els establiment minoristes de nova obertura es censaran a la tramitació del règim de comunicació sotmès, entregant la declaració responsable en matèria de salut alimentària corresponent.
 • Els establiments minoristes establerts al municipi es censaran per ofici, sense prejudici de què cada establiment pugui descarregar-se la declaració responsable en matèria de salut alimentària corresponent de l’establiment que li afecti, i la presenti per registre d'entrada (instància gènerica) adreçada al departament de Salut.

 

REGISTRE MINORISTA ALIMENTARI DE CAMBRILS (REMAC):

La normativa actual obliga a les administracions a fer pública la informació en relació a les activitats corresponents al sector de carns i derivats.

 • Número de Registre Municipal de les activitats càrniques de Cambrils