La Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya i la legislació de règim local disposen que, els ajuntaments, té les competències en matèria de salut pública. En el desenvolupament de les seves competències es troba el garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris; preservar la salut de la població del nostre municipi davant dels agents físics, químics i biològics que puguin existir en establiments públics; fer la corresponent i deguda vigilància sanitària; i promoure la salut per tal de prevenir malalties.

En aquest àmbit, l'Ajuntament te les següents FUNCIONS:

  1. Inspecció sanitària per el control i vigilància de: mercats Municipals o ambulants, comerç minorista de l' alimentació(permanent i no permanent), establiments de restauració col·lectiva social i comercial i tots aquells on s' emmagatzema, elaboren, transformen i/o manipulen els aliments.
  2. Informar des del punt de vista tècnic-sanitari de les llicencies d' obres i/o obertures o altres autoritzacions administratives municipals necessàries per l' exercici de totes aquelles activitats objecte de control sanitari.
  3. Fomentar l'educació sanitària de consumidors i empresaris en matèria de consum i higiene alimentaria.
  4. Col·laborar amb els òrgans competents de l'execució de les mesures que poguéssim adoptar en l'aparició de qualsevol focus d'insalubritat, emergència, brot i alertes alimentaries.
  5. Gestió de les denúncies, queixes i consultes produïdes per incompliments o no adequació: de les condicions higièniques i sanitàries dels establiments, les activitats i els serveis relacionats amb el manteniment de la salut alimentària i salut ambiental i de les condicions.
  6. Creació del Registre Municipal d’Establiments Minoristes d’Alimentació, control i actualització.
  7. Les activitats de control i inspecció sanitària estan subjectes a taxes

Registre Municipal d’Establiments Minoristes d’Alimentació. Cens municipal d'establiments minoristes (REMAC)

Arran la competència bàsica de la protecció de la salut, el Ple de l’Ajuntament de Cambrils, en data del 29 de gener de 2013, va aprovar el document d’aplicació de Criteris Registral per a Establiments Minoristes d’Alimentació de Catalunya.

Aquest documents sorgeix atès la publicació del Reial Decret (RD) 191/2011, que modifica les condicions d’inscripció de les indústries alimentàries en el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA).

La finalitat última d’aquests registres en l’àmbit de la seguretat alimentària, de qualsevol àmbit territorial, és la protecció de la salut a través de la informació actualitzada de les vicissituds de les empreses que intervenen en el mercat, de manera que es garanteixi una programació adequada dels controls oficials i, a la vegada, constitueixi un element essencial per als serveis d’inspecció, que assegura la possibilitat d’actuar amb rapidesa i eficàcia en els casos en què hi ha un perill per a la salut pública, sense que s’obstaculitzi la lliure circulació de mercaderies.

Atès a l’aprovació del document de Criteris i la seva aplicació, el Departament de Salut Municipal te elaborat el Cens Municipal d’Establiment Minoristes, atorgant a cada activitat un Número de Registre Municipal, i que es modifica en funció dels canvis que es produeixen al mercat:

 

REGISTRE MINORISTA ALIMENTARI DE CAMBRILS (REMAC):

A continuació podeu consultar el Número de Registre Municipal de les activitats càrniques de Cambrils, atès a la normativa actual que obliga a les administracions a fer pública aquesta informació en relació amb les activitats corresponents al sector de carns i derivats.