La producció d'aliments segurs per al consum humà requereix una sòlida base de condicions i pràctiques higièniques que evitin la introducció d'agents perillosos, l'augment de la càrrega microbiològica o l'acumulació de residus i altres agents químics o físics en els aliments, de forma directa o indirecta.

Aquestes pràctiques proporcionen l'entorn bàsic i les condicions necessàries per a la producció d'aliments segurs, i es coneixen amb el nom de "prerequisits".


Guia breu d'informació alimentària: AL·LÈRGIES O INTOLERÀNCIES

Arrel del Reglament (UE) 1169/2011, de 25 d’octubre, sobre la informació alimentària facilitada a les persones consumidores, que va esdevenir d’aplicació obligatòria a partir del 13/12/2014, una de les novetats més importants és la necessitat d’identificar els 14 grups d’aliments que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies a les persones consumidores.

Quan algun d'aquest grup d’aliments es fa servir en el procés de fabricació o preparació d’un producte alimentari, aquesta informació ha de donar-se a l’etiquetatge dels productes envasats i també s’ha d’oferir a les persones consumidores, en els següents casos:

  • aliments que s’ofereixin sense envasar
  • aliments envasats als llocs de venda a petició del comprador/a
  • aliments envasats per a la seva venda immediata

A continuació podeu descarregar:

  • Guia breu d'informació alimentària en relació amb els establiments de restauració, els aliments no envasats i els envasats als llocs de venda
  • Guia d'informació al consumidor/a dels al·lèrgens en aliments sense envasar (fitxes i exemples pràctics)
  • Model rètol avís per a l’establiment, que ha d’estar en un lloc visible per als consumidors i consumidores