Inspecció i Registre Municipal d’Establiments Minoristes d’Alimentació

La Llei 18/2009 de Salut Pública de Catalunya i la legislació de règim local disposen que, els ajuntaments, té les competències en matèria de salut pública. En el desenvolupament de les seves competències es troba el garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris; preservar la salut de la població del nostre municipi davant dels agents físics, químics i biològics que puguin existir en establiments públics; fer la corresponent i deguda vigilància sanitària; i promoure la salut per tal de prevenir malalties.

Els autocontrols als establiments sanitaris: els prerequisits

La producció d'aliments segurs per al consum humà requereix una sòlida a base de condicions i pràctiques higièniques que evitin la introducció d'agents perillosos, l'augment de la càrrega microbiològica o l'acumulació de residus i altres agents químics o físics en els aliments, de forma directa o indirecta. Aquestes pràctiques proporcionen l'entorn bàsic i les condicions necessàries per a la producció d'aliments segurs, i es coneixen amb el nom de "prerequisits".