pla local

El departament de salut pública de l’Ajuntament de Cambrils ha impulsat l’elaboració d’una Diagnosi de l’estat de salut al municipi.

Gràcies a la participació de la ciutadania, entitats, així com dels diferents departaments de l’Ajuntament, Cambrils ja disposa d’una diagnosi que identifica els reptes i actius del municipi en l’àmbit de la salut.

Arran dels resultats de la Diagnosi de l’estat de salut, s'ha elaborat el Pla local de Salut, aprovat pel Plenari municipal el 29/3/2021.

El PLS inclou un Pla d’acció en salut, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats identificades, però també d’ordenar i posar en valor les actuacions que ja s’estan desenvolupant per adreçar-les. Així doncs, aquest document recollirà la planificació, l’ordenació i la coordinació de les actuacions que es fan en matèria de salut pública (prevenció, promoció i protecció) a nivell municipal.

El Pla de salut ens ha de servir per fer una RADIOGRAFIA del municipi i marcar un PLA D’ACCIÓ per permeti:

  • ATENDRE LES NECESSITATS que afecten la salut de les persones
  • DISMINUIR les DESIGUALTATS en salut
  • PROMOURE i PROTEGIR la salut des de totes les polítiques municipals

 

Contingut del Pla Local de Salut de Cambrils

La diagnosi del municipi: Perfil de salut

Prèvia a la redacció d’aquest Pla Local de Salut de Cambrils, ha sigut necessària i imprescindible elaborar una diagnosi de salut del municipi, els principals objectius han sigut:

  1. Conèixer informació clau sobre l’estat de salut i els determinants de la salut del municipi i la seva ciutadania.
  2. Conèixer les polítiques locals existents en matèria de salut al municipi.
  3. Elaborar el Perfil de Salut del municipi.

Les tasques que ha inclòs són les reunions de coordinació, anàlisi documental, reunions de treball del grup motor (dins el qual a banda de diferents serveis de l’Ajuntament han intervingut professionals de l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat), els grups focals i les entrevistes a agents clau, entrevistes als/les responsables d’àrea de l’Ajuntament i les enquestes de Salut.

El Pla d’acció

La redacció del Pla Local de Salut ha incorporat la perspectiva de salut en la gestió de la ciutat, impulsant el treball intersectorial, la planificació, l’ordenació i la coordinació de les actuacions que es fan en matèria de seguretat i de salut pública (prevenció de la malaltia, promoció i protecció de la salut), la sistematització els recursos i de les accions així com la participació de la ciutadania durant tot el procés. D’aquesta manera, es possibiliten les sinèrgies de les polítiques públiques, la implicació del sector privat i de la ciutadania, és a dir, de la governança de la salut a Cambrils.

El Pla Local de Salut representa una manera de fer i incorpora un anàlisi i una aproximació a la realitat en salut local, com també les respostes als principals problemes i necessitats que s’han detectat en aquest àmbit.

Per tant el Pla local de Salut compta amb una fase de planificació, en què es defineixen les línies d’acció que cal emprendre per tal de donar resposta a les necessitats detectades, i com resultat final esdevé el Pla d’acció, que especifica els objectius del Pla local, així com les accions i les metodologies adients per assolir-los.

El Pla d’acció es vertebra entorn 8 eixos temàtics, cadascun dels quals es divideix en objectius i un total de 162 actuacions que donen resposta a un objectiu concret que alhora atén a una necessitat en salut determinada.

Al document Pla Local de Salut podreu consultar aquestes actuacions, així com les que ja s’estan portant a terme i s’ha de continuar millorant i implementant.

Per últim, cal destacar que la crisis de la COVID-19 està tenim un impacte sense precedents a nivell mundial, com a conseqüència la redacció del Pla Local de Salut de Cambrils s’ha vist afectada implicant modificar el document per tenir en compte aquest nou escenari i treballar en concordança a noves necessitats i possibles nous problemes no detectats a la Diagnosi. L’impacte de la COVID-19 no està sent per totes les persones igual i podem observar amb claredat que els determinants socials influeixen directament de forma que podem identificar noves vulnerabilitats.

A continuació us facilitem els documents elaborats:

 

Recordeu que es pot fer ús del Mapa de recursos, inventari de recursos comunitaris del municipi que afecten a la salut de les persones.

Aquest mapa te una doble vessant: per un costat que la ciutadania pugui localitzar-los, i per altre que els/les professionals, entitats... en puguin fer ús o prescriure salut!

 

EL PLA LOCAL DE LA CIUTAT. EL TEU PLA LOCAL

 

Amb la col·laboració de:

epsp sns recs