UPV-Unitat de patrulla verda

 

1. Vigilància i prevenció dels fets delictius al terme rural (furts i robatoris en masos i collites).

2. Vigilància de la seguretat del trànsit, en matèria d'accidents en camins rurals, col·laborant amb altres cossos en carreteres comarcals, i denunciar les infraccions detectades.

3. Vetllar per la seguretat ciutadana efectuant controls periòdics de vehicles i persones pels camins i rieres del terme.

4. Vigilància i supervisió dels camins i platges, informant del seu estat i manteniment necessari, així com de la correcta senyalització.

5. Control de l'estat de neteja de les lleres de les rieres, barrancs i caves per tal d'evitar que en cas de fortes pluges es puguin ocasionar desbordaments o embussos.

6. Comprovació de l'estat de neteja de solars denunciats i seguiment.

7. Vigilància dels abocaments il·legals i de residus domèstics, males olors per abocament de purins i aigües residuals i extracció d'àrids.

8. Recolzar al personal tècnic del departament d'Urbanisme, en matèria d'inspecció d'obres i delimitacions de finques.

9. Entrevistes i contactes periòdics amb els pagesos als masos.

10. Acompanyament del personal de la Junta Pericial d'Agricultura en la mediació de conflictes veïnal per delimitacions de finques.

11. Lliurament de notificacions, citacions i esbrinaments de domicili tan per part dels diversos organismes judicials, municipals o d'altres administracions públiques, al terme rural.

12. Actuacions en matèria de vigilància i prevenció a la normativa de caça: distàncies de seguretat, caçadors furtius, amb arts il·legals, àrees protegides i activitats cinegètiques fora del vedats de caça.

13. Protecció de la flora i fauna i recuperació d'animals protegits. Vetllar pel compliment de l'Ordenança Municipal de Tinença d'animals Domèstics.

14. Intervenció en casos d'aparició d'eixams d'abelles.

15. Recolzament als torns polivalents en tasques de regulació del trànsit i quan el caporal o encarregat del torn així ho sol·liciti.

Adreça electrònica: POLICIAVERDA@cambrils.org