Ordenança de Convivència Ciutadana de Cambrils (2023) Aquesta Ordenança de Convivència Ciutadana de Cambrils, es va aprovar inicialment al Ple de l'Ajuntament de data 31/03/2023. L'acord d'aprovació definitiva i el seu text íntegre es va publicar al BOPT núm. 2023-6991 de data 9/08/2023 i va entrar en vigor el dia 01/09/2023. Consta al DOGC núm. 8998 de data 12/09/2023 una referència de la publicació del text al BOPT.

Ordenança de Convivència Ciutadana de Cambrils (2023)
19/09/2023 13:31 - Registre de publicació

Aquesta Ordenança de Convivència Ciutadana de Cambrils, es va aprovar inicialment al Ple de l'Ajuntament de data 31/03/2023. L'acord d'aprovació definitiva i el seu text íntegre es va publicar al BOPT núm. 2023-6991 de data 9/08/2023 i va entrar en vigor el dia 01/09/2023. Consta al DOGC núm. 8998 de data 12/09/2023 una referència de la publicació del text al BOPT. Decret d'Alcaldia, número 2023D001003200 de data 13 de setembre de 2023, d'Aprovació de l’aplicació de la previsió d’inici dels procediment sancionador per infraccions lleus a l’Ordenança de convivència ciutadana de Cambrils prevista en l’art.72, designació de la persona instructora d’aquests procediments, i aprovació dels documents butlletí-denúncia i nomenclàtor d’infraccions i sancions.