Qui s'hi pot presentar?

 

 

Aquelles persones que compleixin aquests requisits en el moment de fer la sol·licitud:

 

 

1. Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.

 

2. Posseir el títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic auxiliar o un altre títol equivalent o superior. Si es tracta d'un tìtol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

 

3. Haver complert 18 anys i no haver-ne complert 35.

 

4. No tenir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

 

5. No haver estat condemnat, ni inhabilitat per a les funcions públiques.

 

6. Tenir una alçada mínima de 1,70 m els homes i de 1,60 m les dones.

 

7. Posseir els permisos de conduir vehicles de les classes A-2 i B. Tanmateix, els i les aspirants hauran d'estar en possessió del Permís de la clase B amb autorització per a la conducció de vehicles de transport públic (BTP) a l'inici de la fase de pràctiques.

 

8. Presentar la declaració jurada mitjançant la qual s'adquireix el compromís de portar armes.

 

9. Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser encomanades, d'acord amb el que determina la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.