II Pla municipal per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes

El II Pla municipal d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de Cambrils 2018-2022, aprovat al Ple del dia 25/05/18, estableix l’acció municipal destinada a assolir la igualtat real entre dones i homes en l’àmbit municipal, que contempla un conjunt ordenat de mesures, adoptades després dels resultats de la diagnosis de gènere que va analitzar la realitat del municipi amb mirada de gènere, tendents a assolir progressivament la igualtat en drets i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de gènere incidint en la base social i estructural d’aquesta greu problemàtica social.

El Pla parteix de la diagnosi realitzada mitjançant un ampli procés participatiu i concreta l’acció municipal destinada a assolir la igualtat real entre dones i homes a l’àmbit municipal. El document s’estructura en set línies estratègiques que es desenvolupen en 76 accions a realitzar a curt, mig i llarg termini durant els 4 anys de vigència del pla.

Aquest Pla s’estructura, en 8 àmbits d’actuació:

  1. Salut i Serveis Socials
  2. Àmbit Educatiu i Escolar
  3. Àmbit Domèstic i Treball Reproductiu
  4. Àmbit Socioeconòmic i accés al Món Laboral
  5. Urbanisme, Mobilitat i Seguretat Ciutadana
  6. Temps Lliure i Activitats Esportives
  7. Àmbit Associatiu i Participació Pública
  8. Violència de Gènere

 

Cadascun d'aquests àmbits estableix els objectius a assolir, les accions a desenvolupar, la/les regidories responsables del desenvolupament de les accions, la temporalitat i la necessitat de pressupost per dur-les a terme.

 

El dia 10/02/2023, la Junta de Govern Local aprova la pròrroga del Pla per a la Igualtat d'oportunitats entres dones i homes de Cambrils, que amplia la seva vigència fins el 2024, per poder desenvolupar les accions que no es van realitzar per la pandèmia.

Les accions dutes a terme fins al moment són les que tenien un termini d’execució curt, com ara les diferents campanyes per a fomentar la igualtat de gènere i l’erradicació de les violències masclistes, la formació als i les professionals municipals en perspectiva de gènere, edició de materials de difusió, etc.

Les accions que han quedat pendents són, majoritàriament, les que es preveien executar a mig i llarg termini. D’aquestes, algunes s’han començat a executar de forma parcial i d’altres caldrà iniciar-les durant aquests dos anys.

En finalitzar, serà el moment de fer-ne l'avaluació i posteriorment una nova diagnosi que permetrà elaborar el III Pla Municipal d’Igualtat entre Dones i Homes de Cambrils.

Podeu consultar el Pla i descarregar-lo al peu de pàgina.

 

A QUI VA DIRIGIT?

A tota la ciutadania de Cambrils, i especialment a les dones.