Bases Reguladores per a l'Atorgament de subvencions d'Activitats i Iniciatives Culturals i Festives per a l'any 2015

La Junta de Gorven Local en sessió de data 20.02.15 va acordar obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'activitats i iniciatives culturals i festives a Cambrils per l'any 2015.

L'acord s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 70 del dia 25 de març de 2015. El termini per a presentar les sol·licituds serà fins el 26 de maig de 2015, 2 mesos a comptar des de la seva publicació del BOP Tarragona.

Les bases Reguladores per a l'Atorgament de subvencions d'Activitats i Iniciatives Culturals i Festives per a l'any 2015, juntament amb els models d'instància necessaris per sol·licitar la subvenció, acceptar-la i justificar-la, els podeu trobar al final de la pàgina per a descarregar.

Recordeu! Per a poder sol·licitar la subvenció primer ha d'estar justificada la que es va atorgar a l'any 2014.