Curs 2024 / 2025

Requisits d'accés

Amb caràcter general poden accedir a aquests ensenyaments les persones que han complert els 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l'any natural en què inicien la formació i es troben en alguna de les situacions següents:

  • tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari,
  • trobar-se en procés d'obtenir un permís de treball,
  • ser esportista d'alt rendiment,


Excepcionalment, el director o directora dels serveis territorials corresponents poden autoritzar, amb un informe previ de la Inspecció d'Educació, la incorporació d'alumnes majors de 16 anys que no compleixin els requisits anteriors, però que es trobin amb circumstàncies que els impedeixen assistir als centres educatius ordinaris o que no hagin estat escolaritzats en el sistema educatiu espanyol.

Per cursar aquests estudis cal formalitzar la preinscripció d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Educació.


Podeu trobar tota la informació detallada de cada ensenyament que impartim a l'apartat OFERTA EDUCATIVA.