Procés d'orientació i preinscripció

 • La preinscripció només es pot fer durant el període establert
 • Prèviament a la preinscripció s'ha de realitzar una entrevista presencial d'orientació i comprovació del nivell
 • La preinscripció s'ha de fer de forma presencial al Centre, en horari de Secretaria (de 9:00h. a 14:00h.)
  • al Centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona);
 • Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació que identifica la persona sol·licitant següent:
  • en tots els casos, original del DNI, NIE o Passaport de l'alumne/a en vigor (si es tracta d'estrangers comunitaris poden presentar el seu document d'identitat del país d'orígen)
  • els menors d'edat a més han de presentar:
  1. el llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor legal del menor. Si està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  2. el DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.


   Segons les circumstàncies de cada sol·licitant, també cal adjuntar a la Sol·licitud la documentació següent:

   • En el cas específic del Graduat en Educació Secundària per a persones adultes:
    • Historial acadèmic o Certificació dels estudis realitzats (ESO, FP)
    • les persones que han cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI): el certificat en què consti que l'han cursat.
   • En la preparació a les proves d’accés a cicles formatius de Grau Superior cal aportar, si és el cas, el Títol de la ESO i/o el Títol d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
   • Persones amb contracte laboral: el document que acrediti la seva afiliació a la Seguretat Social (si no tenen obligació d'estar afiliats, el certificat del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals).
   • Persones en procés d'obtenció d'un permís de treball: la documentació acreditativa corresponent.
   • Esportistes d'alt rendiment que comparteixen ensenyaments: el certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l'Esport. 

   Criteris de prioritat

   Té preferència per cursar aquests ensenyaments:

   1. Qui visqui o treballi en el mateix municipi on està situat el centre o l'aula.
   2. Qui visqui o treballi en un municipi proper al municipi del centre o aula, on no hi hagi oferta pública de formació d'adults dels ensenyaments que se sol·liciten.
   3. Qui hagi cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI)