Aquí podeu trobar tota la informació relativa al curs 2024-2025

Curs 2024 / 2025

Requisits d'accés

Amb caràcter general poden accedir a aquests ensenyaments les persones que han complert els 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l'any natural en què inicien la formació i es troben en alguna de les situacions següents:

 • tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari,
 • trobar-se en procés d'obtenir un permís de treball,
 • ser esportista d'alt rendiment,


Excepcionalment, el director o directora dels serveis territorials corresponents poden autoritzar, amb un informe previ de la Inspecció d'Educació, la incorporació d'alumnes majors de 16 anys que no compleixin els requisits anteriors, però que es trobin amb circumstàncies que els impedeixen assistir als centres educatius ordinaris o que no hagin estat escolaritzats en el sistema educatiu espanyol.

Per cursar aquests estudis cal formalitzar la preinscripció d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Educació.


Podeu trobar tota la informació detallada de cada ensenyament que impartim a l'apartat OFERTA EDUCATIVA.

Aquí es pot consultar el calendari de tot el procés de preinscripció i matrícula dels ensenyaments que començaran durant el curs 2024-2025.

Procés d'orientació i preinscripció

 • La preinscripció només es pot fer durant el període establert
 • Prèviament a la preinscripció s'ha de realitzar una entrevista presencial d'orientació i comprovació del nivell
 • La preinscripció s'ha de fer de forma presencial al Centre, en horari de Secretaria (de 9:00h. a 14:00h.)
  • al Centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona);
 • Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació que identifica la persona sol·licitant següent:
  • en tots els casos, original del DNI, NIE o Passaport de l'alumne/a en vigor (si es tracta d'estrangers comunitaris poden presentar el seu document d'identitat del país d'orígen)
  • els menors d'edat a més han de presentar:
  1. el llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor legal del menor. Si està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  2. el DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.


   Segons les circumstàncies de cada sol·licitant, també cal adjuntar a la Sol·licitud la documentació següent:

   • En el cas específic del Graduat en Educació Secundària per a persones adultes:
    • Historial acadèmic o Certificació dels estudis realitzats (ESO, FP)
    • les persones que han cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI): el certificat en què consti que l'han cursat.
   • En la preparació a les proves d’accés a cicles formatius de Grau Superior cal aportar, si és el cas, el Títol de la ESO i/o el Títol d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
   • Persones amb contracte laboral: el document que acrediti la seva afiliació a la Seguretat Social (si no tenen obligació d'estar afiliats, el certificat del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals).
   • Persones en procés d'obtenció d'un permís de treball: la documentació acreditativa corresponent.
   • Esportistes d'alt rendiment que comparteixen ensenyaments: el certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l'Esport. 

   Criteris de prioritat

   Té preferència per cursar aquests ensenyaments:

   1. Qui visqui o treballi en el mateix municipi on està situat el centre o l'aula.
   2. Qui visqui o treballi en un municipi proper al municipi del centre o aula, on no hi hagi oferta pública de formació d'adults dels ensenyaments que se sol·liciten.
   3. Qui hagi cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI)

   En cas que la persona interessada no pugui presentar la documentació en persona, pot autoritzar a una altra persona a que realitzi el tràmit mitjançant la presentació d'aquest document.

   Juntament amb el document d'autorització cal presentar:

   • original o fotocòpia (pels dos costats) del DNI/NIE/Passaport de la persona interessada.
   • original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de la persona autoritzada.