Slider

Presentació

L’educació de persones adultes té la finalitat d’oferir a totes les persones més grans de divuit anys la possibilitat d’adquirir, actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements i aptituds per al seu desenvolupament personal i professional.

L’educació de persones adultes té els objectius següents:

  1. Adquirir una formació bàsica, ampliar i renovar els seus coneixements, habilitats i destreses de manera permanent i facilitar l’accés als diferents ensenyaments del sistema educatiu.
  2. Millorar la seva qualificació professional o adquirir una preparació per a l’exercici d’altres professions.
  3. Desenvolupar les seves capacitats personals, en els àmbits expressius, comunicatiu, de relació interpersonal i de construcció del coneixement.
  4. Desenvolupar la seva capacitat de participació en la vida social, cultural, política i econòmica i fer efectiu el seu dret a la ciutadania democràtica.
  5. Desenvolupar programes que corregeixin els riscos d’exclusió social, especialment dels sectors més desafavorits.
  6. Respondre adequadament als desafiaments que suposa l’envelliment progressiu de la població assegurant a les persones de més edat l’oportunitat d’incrementar i actualitzar les seves competències.
  7. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials. Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, com també analitzar i valorar críticament les desigualtats entre ells.

Notícies

Totes les notícies