Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
Esteu aquí: Inici / Cambrils / Serveis / Empresa i emprenedoria / TORRE DEL LLIMÓ / Instruccions licitació espais de treball de la Torre del Llimó

Instruccions licitació espais de treball de la Torre del Llimó

Si estàs interessat/da en un espai de treball a la Torre del Llimó i vols conèixer més informació, contacta amb nosaltres al telèfon 977 794 679 o bé a l'adreça electrònica empren@cambrils.org

Espai Coworking

 

ESPAIS DE TREBALL D'ÚS PRIVAT DISPONIBLES:

Al Centre d'allotjament d'empreses de la Torre del Llimó hi ha despatxos en règim d'ús individual i en règim d'ús compartit (doble / triple). En el cas dels mòduls compartits s'hi podran ubicar 2/3 empreses per compartir el mateix espai, sempre i quan les característiques de l'empresa i la seva metodologia de treball ho facin compatible i així es sol·liciti per part de les empreses.

Despatx 1 d'ús individual. Ocupació màxima autoritzada al despatx: 1 persona.

Autorització en règim d'ús individual: 1 empresa.

Despatx 5 d'ús compartit triple. Ocupació màxima autoritzada al despatx: 3 persones.

Disponibles 2 espais de treball en un despatx en règim d'ús compartit triple.

Nota: Actualment en aquest despatx hi ha un espai ocupat, l'autorització del despatx només pot ser en règim d'ús compartit triple.

Despatx 7 d'ús individual. Ocupació màxima autoritzada al despatx: 1 persona.

Autorització en règim d'ús individual: 1 empresa.

Despatx 8 d'ús compartit. Ocupació màxima autoritzada al despatx: 2 persones.

Modalitats d'autorització:

 • Autorització en règim d'ús individual: 1 empresa.
 • Autorització en règim d'ús compartit doble: 2 empreses.

 

Despatx 9 d'ús compartit. Ocupació màxima autoritzada al despatx: 3 persones.

Modalitats d'autorització:

 • Autorització en règim d'ús individual: 1 empresa.
 • Autorització en règim d'ús compartit doble: 2 empreses.
 • Autorització en règim d'ús compartit triple: 3 empreses.

 

ESPAIS DE COWORKING UNIPERSONALS DISPONIBLES:

Mòdul de coworking 1

Mòdul de coworking 2, disponible a partir de l'1 d'octubre de 2021.

Mòdul de coworking 6

Mòdul de coworking 7

 

Termini de presentació sol·licituds: 31/08/2021 14:00h.


Procediment presentació de sol·licituds

Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en 2 sobres, en el termini màxim indicat anteriorment, mitjançant l'eina de Sobre Digital accessible a l'adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=86346015

Un cop accedeixin a través d'aquest enllaç a l'eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran d'omplir un formulari per donar-se d'alta a l'eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d'alta, d'activació de l'oferta.

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d'inscripció de l'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l'ús de l'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC o declaració responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l'e-NOTUM, d'acord amb l'apartat 11.6 d'aquesta clàusula.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d'activació de l'oferta, atès que l'enllaç que es conté en el missatge d'activació és l'accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l'eina de Sobre Digital.

Accedint a l'espai web de presentació d'ofertes a través d'aquest enllaç tramès, les empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en el sobre corresponent.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una paraula clau per al sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l'enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les empreses licitadores la /les tenen (l'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l'accés al seu contingut.

L' Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari d'inscripció a l'oferta de l'eina de Sobre Digital, que accedeixin a l'eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'iniciarà el procés de desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans,en el seu cas,de la constitució de la Mesa i de l'acte d'obertura dels sobres, en la data i l'hora establertes.

La sol·licitud de les paraules clau a les empreses licitadores s'efectuarà a les 24 hores de la finalització del termini de presentació d'ofertes i en tot cas les hauran d'introduir dins del termini establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introduexi  la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut  xifrat del sobres. Passades 72 hores des de la sol·licitud de la paraula clau, si aquesta no s'ha introduït es considerarà que no es podrà efectuar la valoració de la documentació de l'oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l'empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentació de l'oferta i adjuntats els documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l'oferta. A partir del moment en què l'oferta s'hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l'ús de l'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, l'òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps imprescindible, publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l'esmena corresponent. "Licitació electrònica" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l'adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

L'enviament de les ofertes mitjançant l'eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l'empremta electrònica de la documentació de l'oferta, dins del termini de presentació d'ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l'enviament de la documentació de l'oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l'oferta ha estat retirada.

Si es fa ús d'aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s'ha enviat l'empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l'empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

Les ofertes presentades han d'estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d'arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d'elles que l'Administració no pugui accedir al contingut d'aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d'aquesta empresa en el procediment, que s'hagin de derivar de la impossibilitat d'accedir al contingut d'algun dels documents de l'oferta, la mesa podrà acordar l'exclusió de l'empresa.

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d'ofertes es troben disponibles a l'apartat de "Licitació electrònica" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l'adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

D'altra banda, el format de documents electrònics admissibles serà PDF.

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l'òrgan de contractació per sol·licitar aclariments. Les respostes a les sol·licituds d'aclariments tindran caràcter vinculant.

Cada empresa licitadora no pot presentar més d'una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en UTE amb d'altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.

Examen de les ofertes.

La Mesa de contractació està integrada pels següents membres:

President/a:                   Sra. Camí Mendoza Mercè (Alcaldessa)

President/a suplent: Sr. Eduard Pellicer Sabaté (Regidor de Govern Obert i Contractació)

Vocals: Sra. M. Cinta Vidal Bayarri (Secretària general)

Sr. Luis Antonio Casanova Vallespín ( Interventor general)

Vocals suplents: Srs/es.: Núria Nolla Benavent, Cristian Obiol Colilla, Núria Borràs Gómez, Carolina                                                      Gómez Gómez i Cristina Ortiz Boria (tècnics/ques municipals).

Secretària: Sra. Victòria Martínez Franco (tècnica responsable de Contractació) o funcionària en qui                                          delegui.

Per a qualsevol problema en el procés de tramitació, podeu contactar amb el servei OAC 360, que ofereix suport tècnic, en horari de dilluns a divendres de 8h a 20h, trucant al 977 900 354 o enviant un correu electrònic a oac360@cambrils.cat, o a l'espai que s'indica en la plataforma electrònica de presentació d'ofertes.

 

Documentació a presentar.

- En el sobre A, s'ha d'introduir:

 • Sol·licitud d'accés als espais de coworking del centre d'allotjament d'empreses de la Torre del Llimó de Cambrils.
 • Documentació indicada en l'apartat "documentació annexada" del model de sol·licitud esmentat en el punt anterior.

 

- En el sobre B, s'ha d'introduir:

 • Annex 1 espais de coworking Torre del Llimó.

 

Requisits del sol·licitants:

Qualsevol persona, física o jurídica, podrà sol·licitar l'allotjament al viver, sempre que compleixi amb els  requisits següents :

Projectes empresarials i empreses que hagin iniciat la seva activitat econòmica, com a màxim dos anys abans de la presentació de la sol·licitud al registre municipal de l'Ajuntament de Cambrils i que promoguin el desenvolupament d'activitats econòmiques, que es puguin desenvolupar en els espais de la Torre del Llimó en funció de les característiques i naturalesa de les infraestructures de l'equipament.

En el cas que, en el moment de la presentació de la sol·licitud per registre municipal, l'empresa no estigués totalment legalitzada per trobar-se en tràmits de constitució, o el professional no estigués donat d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques, es donarà un termini de 2 mesos a comptar des de la data de la resolució d'adjudicació per regularitzar la situació.

Empreses consolidades sense límit d'antiguitat.

 

Criteris de puntuació.

Per a la valoració de les sol·licituds i fixar l'ordre de prioritat d'adjudicació, s'aplicarà el barem de puntuació següent:

Criteris avaluables en funció d'un judici de valor: fins a 40 punts en total.

1. Viabilitat del projecte: per avaluar aquest apartat caldrà presentar un Pla d'empresa que acrediti que es tracta d'un projecte viable, des del punt de vista econòmic i financer i tècnic (fins a 20 punts).

2. Tipus d'activitat: es valorarà l'adequació de l'activitat i les seves necessitats en relació a les característiques de la Torre del Llimó com a equipament (fins a 20 punts).

 

Criteris avaluables de manera automàtica: fins a 60 punts en total.

1. Tipologia del sol·licitant

a. Projectes empresarials en constitució (15 punts)

b. Projectes de nova creació. Alta < 1 any (10 punts)

c. Projectes en consolidació. Alta entre 1 i 3 anys (5 punts)

d. Resta d'empreses (0 punts)

2. Tipologia de col·lectius

a. Menors de 35 anys (15 punts)

b. Aturats de llarga durada majors de 45 anys (20 punts)

c. Majors de 45 anys (10 punts)

d. Persones amb discapacitat (superior o igual al 33%) (5 punts)

3. Forma jurídica: cooperatives (10 punts)

Es desestimaran les sol·licituds que hagin obtingut una puntuació inferior als 20 punts.

Ajuntament de Cambrils
Plaça de l'Ajuntament 4, 43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 794 579

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet

La seva privacitat és important per nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La seva privacitat és important per nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

__ac

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

tree-s

Cookie que controla la navegació. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

I18N_LANGUAGE

Cookie generada per mostrar traduccions segons l'idioma del web. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • _ga  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira als 2 anys.
 • _gid  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira al cap d'un dia.
 • _gat  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira després d'1 minut.
 • _gac_  Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Expira als 90 dies.
Cookies de Tercers

Google Translator

Cookie de Google que permet mostrar traduccions de la web a altres idiomes.

Les cookies generades per google translator son les següents:

 • googtrans  Emmagatzema l'idioma al que es vol traduir la web. Expira al tancar la sessió.
 • googtransopt  Emmagatzema les preferències de l'usuari. Expira als 2 anys.