Els Plans d'Educació d'Entorn són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

  • Contribuir a la millora de les condicions d'escolarització i a l'èxit acadèmic.
  • Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic de l'alumnat en un marc de conviència.
  • Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar.
  • Promoure l'educació intercultural i l'ús social de la llengua catalana com element de cohesió social.
  • Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l'activitat fiscioesportiva.

          L'objectiu metodològic: Potenciar el treball  i l'aprenentatge en xarxa.