Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria

Presentació de sol·licituds:

  • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març
  • Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ FINALITZAT

 

Si no l'has pogut presentar en les dates indicades, pots fer el tràmit del 2 al 22 d'abril de 2024. En aquest cas seran sol·licituds fora de termini i s'assignaran posteriorment a les presentades en termini.

Més informació en el següent link de la Generalitat:

marca-educacio.png_602392567.png

Aquesta sol·licitud només s'atén si la família acredita algun dels supòsits següents:

  • Es tracta d'alumnat no escolaritzat a Catalunya.
  • S'ha produït un canvi de residència a un altre municipi o districte, en el cas de Barcelona.
  • Hi ha la conveniència d'un canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.
  • Es tracta d'un canvi de centre a conseqüència de la imposició d'una sanció disciplinària, que consisteix en la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.
  • Està motivat per l'inici d'una mesura d'acolliment.
  • Alumnat que no ha participat en la preinscripció i no pot continuar en el centre on està escolaritzat, atès que no ofereix els ensenyaments de la següent etapa educativa.

Matrícula:

  • Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria: del 18 al 26 de juny

part del davant.png

part del radera.png