Disponible el calendari de la preinscripció escolar del curs 2024-2025.

Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria

Presentació de sol·licituds:

 • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març
 • Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ FINALITZAT

 

Si no l'has pogut presentar en les dates indicades, pots fer el tràmit del 2 al 22 d'abril de 2024. En aquest cas seran sol·licituds fora de termini i s'assignaran posteriorment a les presentades en termini.

Més informació en el següent link de la Generalitat:

marca-educacio.png_602392567.png

Matrícula:

 • Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria: del 18 al 26 de juny

part del davant.png

part del radera.png

 

Disponible el calendari de la preinscripció escolar pel segon cicle d’infantil, primària i secundària del curs 2024-2025.

Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria

Presentació de sol·licituds:

 • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març
 • Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març

Matrícula:

 • Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria: del 18 al 26 de juny.

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ FINALITZAT


Per poder fer una sol·licitud de preinscripció es podrà cursar des del següent enllaç de la Generalitat, des de la mateixa oficina del'OME* o també es podrà consultar al 012:

Preinscripció. Preinscripció (gencat.cat)

*Durant el període de preinscripció l'OME atendrà sempre amb cita prèvia de dilluns a divendres de 9 a 13h i les tardes del 7,11,13 i 19 de març de 16 a 18:30h.


Guia per a la preinscripció en línia i matrícula, elaborada per la Generalitat

 

Els infants nascuts l'any 2021 i per tant compleixen 3 anys el 2024 es podran matricular al primer curs de segon cicle d'educació infantil (I3).

Els infants que compleixen 6 anys l'any 2024 s'han de matricular al primer curs d'educació primària.

Els/les nens/nenes que compleixen 12 anys el 2024 s'han de matricular al primer curs d'educació secundària obligatòria (ESO) (i els d'edat diferent a qui correspon iniciar-ho per nivell acadèmic)

Enquesta de satisfacció

Si emplenen l'enquesta i ens l'envien al mail ome@cambrils.cat ens ajudaran a millorar el servei. Seran ben rebuts els seus suggeriments/propostes.

 

PROCÉS PREINSCRIPCIÓ

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari del procés,
 • consultar els centres. Primària i secundària.
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds (i la documentació que els acredita), .
 • presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència),
 • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
 • consultar les llistes definitives on constarà el centre assignat, i
 • formalitzar la matrícula en el període establert.

 

A partir del curs 2021-22 s'ha incorporat la sol.licitud electrònica en el ensenyaments obligatoris i desaparició de la sol.licitud en paper.

 

Què és i com  puc sol.licitar l'IdCAT mòbil?

Si tens dubtes consulta les preguntes més freqüents

 

CONTACTE I MÉS INFORMACIÓ

 • Nou web de preinscripció

 

REFERÈNCIES NORMATIVES

-Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya

-Resolució per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i, als centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-25.

 

D'acord amb el calendari del procés de preinscripció s'aniran publicant les diferents llistes que podran ser consultades a les web dels centres educatius o a la nostra web. Aquestes, d'acord amb la amb la normativa de protecció de dades, seran anonimitzades.

Pel que fa al nom i cognoms, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).

 

Llistes barem provisional

 Reclamació de punts del 17 al 22 d'abril, al centre de primera preferència.

Llistes amb les reclamacions resoltes

 

Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds

El sorteig es realitzarà el dia 30 d'abril on el Departament d'Educació obtindrà el número a partir del qual es fa l'ordenació de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació:

 • La preinscripció escolar de segon cicle d'infantil i d'educació primària

Sorteig per resoldre les sol·licituds empatades en punts

- Número per determinar l'ordre en cas d'empat:

 

 • La preinscripció a l'educació secundària obligatòria, ESO

Sorteig per resoldre les sol·licituds empatades en punts

- Número per determinar l'ordre en cas d'empat:

 

Publicació de les llistes amb la puntuació ordenada

 

Llistes oferta definitiva de places

 

Llistes assignació alumnes

 

Llistes d'espera Primària i Secundària

 

 

A més de la puntuació provisional, en aquestes llistes també es dona a conèixer el número assignat a cada sol·licitud presentada i que serveix per ordenar-les en cas d'empat.

Durant el període de reclamacions, si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades, es pot presentar una reclamació preferentment per correu electrònic al mateix centre. De manera anàloga al que es fa en la presentació de la sol·licitud per correu, s’ha d’enviar un correu de resposta com a justificant de recepció de la reclamació.

Si no és possible fer la reclamació per correu electrònic, cal sol·licitar una cita prèvia per poder presentar la reclamació.

Publicació de les places assignades

 

Cada centre publicarà al web la llista de places assignades als alumnes que el van sol·licitar en primer lloc, degudament anonimitzada. A la nostra web es podran consultar totes les llistes.

Reduir la segregació escolar és un dels reptes més importants que tenim com a país i requereix la complicitat de tothom: administració, entitats i ciutadania. Per posar en valor aquest compromís, el Departament d'Educació ha elaborat el vídeo Portes obertes per l'equitat, amb l'objectiu de contribuir a l'equitat educativa per millorar la cohesió social, la convivència i la igualtat d'oportunitats.

En aquest vídeo l'ajuntament de Cambrils ha participat com a municipi amb bones pràctiques per millorar l'equitat educativa.

 

Criteris prioritaris Puntuació
Germans matriculats al centre sol·licitat . 50 punts
 • Proximitat : (només una opció)
    • Domicili dins la zona educativa del centre: DNI/NIE de la persona sol·licitant o volant de convivència familiar.*
  30 punts
    • Proximitat del lloc de treball: contracte laboral o certificat emès per l’empresa.
  20 punts
    • Residir a Cambrils, fora de la zona educativa del centre: mateixa documentació que la requerida al punt 2.1.
  10 punts
  • Renda anual de la unitat familiar: documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de RGC.
  15 punts
  Criteris complementaris
  • Pare, mare, tutor o tutora legal que treballin en el centre sol·licitat.
  10 punts
  • Família nombrosa/monoparental: carnet de família nombrosa/monoparental vigent.
  10 punts
  • Quan l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple: llibre de família.
  10 punts
  • Quan l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar.
  10 punts
  • Discapacitat en l’alumne/a o en el seu pare, mare o germans/es: targeta acreditativa o certificat oficial de discapacitat.
  15 punts
  • Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: acreditada d’acord amb el règim regulador.
  10 punts

  *Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

   

  El número de desempat a partir del qual es reordenaran les sol·licituds amb la mateixa puntuació, es publicarà el dia que indiqui la Generalitat.

   

  El Departament d’Educació informa que la preinscripció escolar pel segon cicle d’infantil, primària  serà entre el 6 i el 20 de març i per secundària del 8 al 20 de març.

   


  Dates de preinscripció dels diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, regulades per la Resolució que aprova les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius.

   

  • Infantil, primària: Del  06 al 20 de març
  • ESO: Del 08 al 20 de març

   

   

  PRINCIPALS DATES EN EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ DE P3 A 4t D'ESO DATES
  Oferta inicial de places (cliqueu per consultar): 5 de març

  Presentació de sol·licituds telemàticament:

  2n cicle d'infantil i primària

  Secundària

  marca-educacio.png_602392567.png

  del 06 al 20 de març

  del 08 al 20 de març

  Llistes amb la puntuació provisional 17 d'abril
  Reclamació puntuació provisional Del 17 al 22 d'abril
  Llistes amb les reclamacions resoltes 25 d'abril

  Sorteig número de desempat

  • La preinscripció escolar de segon cicle d'infantil i d'educació primària

  - Número per determinar l'ordre en cas d'empat:

  ----

  • La preinscripció a l'educació secundària obligatòria, ESO

  - Número per determinar l'ordre en cas d'empat:

  ----

  30 d'abril

   Llistes ordenades definitives 2 de maig
   Ampliació de peticions per sol·licituds sense assignació Del 29 al 31 de maig
    Publicació de l'oferta final de places: primària i secundària 7 de juny
    Publicació de les llistes d’admesos i les llistes d'espera 10 de juny
     Matriculació Infantil, Primària i ESO
      Del 18 al 26 de juny
       Versió per imprimir principals dates preinscripció

       Dates altres ensenyaments:

       • Llars d'infants: Del - al -- de maig.
       • Batxillerat: Del 18 al 25 d'abril.
       • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà: Del 24 al 30 de maig.
       • Cicles formatius de formació professional de grau superior:  Del 24 al 30 de maig.

       ENSENYAMENT DE SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

       La zona educativa estableix per a quins centres pots obtenir el barem per proximitat del domicili familiar o del lloc de feina del pare, mare o tutor o tutora legal.

       Cadascun dels centres té assignada una determinada zona educativa.

       En funció de les circumstàncies, s'hi poden sumar puntuacions diferents:

       -Quan el domicili de la família es troba dins de la zona educativa del centre escolar que es demani en primer lloc, suma 30 punts.

       -Si a la sol·licitud de preinscripció es demana que es tingui en compte la ubicació del lloc de feina del pare, -mare, o tutor o tutora legal, sempre que estigui dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, s'atorguen 20 punts.

       -Per últim, quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del -centre que s'ha triat en primer lloc, s'assignen 10 punts.

       En tot cas, sempre pots consultar a cada centre, abans de fer la sol·licitud de preinscripció, quina és la seva zona educativa.

       El mapa escolar de Cambrils es divideix en tres àrees de proximitat:

       (clicant a cada àrea trobareu la relació de carrers)

        

          • Institut Escola Joan Ardèvol
          • Escola La Bòbila
          • Escola Marinada
          • Col·legi Vidal i Barraquer

        

        

          • Escola Cambrils

        

        

          • Escola Guillem Fortuny
          • Escola Mas Clariana

        

       ENSENYAMENTS D’ESO

       El mapa escolar de Cambrils es divideix en dues àrees de proximitat:

       (clicant a cada àrea trobareu la relació de carrers)

        

        

          • Institut Escola Joan Ardèvol
          • Institut Cambrils
          • Institut Ramon Berenguer IV
          • Col·legi Vidal i Barraquer

        

         

           • Institut La Mar de la Frau

        Educació infantil i primària

         

        Escola Codi

        Escola Cambrils

        43008547

        Escola Guillem Fortuny

        43010141

        Institut Escola Joan Ardèvol

        43013130

        Escola La Bòbila 43011212
        Escola Marinada 43006356
        Escola Mas Clariana 43010581
        Col·legi Vidal i Barraquer 43000755

         

        Educació secundària

         

        Institut Codi
        Institut Cambrils 43006654

        Institut Escola Joan Ardèvol

        43013130
        Institut Ramon Berenguer IV 43000779
        Col·legi Vidal i Barraquer 43000755
        Institut La Mar de la Frau 43010335

         

        Llars d'infants

         

        Llar Codi
        M. Dolors Medina 43011078
        La Galereta 43012149
        La Cuca 43008262
        Vicki 43008195
        Montessori 43009631