Criteris prioritaris Puntuació
Germans matriculats al centre sol·licitat . 50 punts
 • Proximitat : (només una opció)
    • Domicili dins la zona educativa del centre: DNI/NIE de la persona sol·licitant o volant de convivència familiar.*
  30 punts
    • Proximitat del lloc de treball: contracte laboral o certificat emès per l’empresa.
  20 punts
    • Residir a Cambrils, fora de la zona educativa del centre: mateixa documentació que la requerida al punt 2.1.
  10 punts
  • Renda anual de la unitat familiar: documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de RGC.
  15 punts
  Criteris complementaris
  • Pare, mare, tutor o tutora legal que treballin en el centre sol·licitat.
  10 punts
  • Família nombrosa/monoparental: carnet de família nombrosa/monoparental vigent.
  10 punts
  • Quan l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple: llibre de família.
  10 punts
  • Quan l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar.
  10 punts
  • Discapacitat en l’alumne/a o en el seu pare, mare o germans/es: targeta acreditativa o certificat oficial de discapacitat.
  15 punts
  • Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: acreditada d’acord amb el règim regulador.
  10 punts

  *Per justificar la proximitat del domicili habitual a l'escola. En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l'adreça del domicili familiar. Si no es poden obtenir les dades del padró cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l'alumne, on ha de constar l'adreça del domicili i acreditar que l'alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

   

  El número de desempat a partir del qual es reordenaran les sol·licituds amb la mateixa puntuació, es publicarà el dia que indiqui la Generalitat.