D'acord amb el calendari del procés de preinscripció s'aniran publicant les diferents llistes que podran ser consultades a les web dels centres educatius o a la nostra web. Aquestes, d'acord amb la amb la normativa de protecció de dades, seran anonimitzades.

Pel que fa al nom i cognoms, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).

 

Llistes barem provisional

 

Llistes amb les reclamacions resoltes

 

Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds

El sorteig es realitzarà el dia 9 de maig on el Departament d'Educació obtindrà el número a partir del qual es fa l'ordenació de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació:

  • La preinscripció escolar de segon cicle d'infantil i d'educació primària

Sorteig per resoldre les sol·licituds empatades en punts

- Número per determinar l'ordre en cas d'empat:

66.646

 

  • La preinscripció a l'educació secundària obligatòria, ESO

Sorteig per resoldre les sol·licituds empatades en punts

- Número per determinar l'ordre en cas d'empat:

66.646

 

Publicació de les llistes amb la puntuació ordenada

 

Llistes oferta definitiva de places

 

Llistes assignació alumnes

 

Llistes d'espera Primària i Secundària

 

 

A més de la puntuació provisional, en aquestes llistes també es dona a conèixer el número assignat a cada sol·licitud presentada i que serveix per ordenar-les en cas d'empat.

Durant el període de reclamacions, si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades, es pot presentar una reclamació preferentment per correu electrònic al mateix centre. De manera anàloga al que es fa en la presentació de la sol·licitud per correu, s’ha d’enviar un correu de resposta com a justificant de recepció de la reclamació.

Si no és possible fer la reclamació per correu electrònic, cal sol·licitar una cita prèvia per poder presentar la reclamació.

Publicació de les places assignades

 

Cada centre publicarà al web la llista de places assignades als alumnes que el van sol·licitar en primer lloc, degudament anonimitzada. A la nostra web es podran consultar totes les llistes.