Criteris prioritaris Puntuació

- Germans escolaritzats al centre: el centre en farà la comprovació.

50 punts
- Proximitat (només una opció)
   • Viure a Cambrils : DNI/NIE de la persona sol·licitant o volant de convivència familiar.
30 punts
   • Treballar a Cambrils : contracte laboral o certificat emès per l’empresa.
20 punts

- Renda anual de la unitat familiar (documentació acreditativa  de ser beneficiari/a de la RGC)

15 punts
Criteris complementaris
- Pare, mare, tutor/a regal que treballin en el centre sol·licitat. 10 punts

- Família nombrosa/monoparental : carnet de família nombrosa/monoparental vigent

10 punts

- Que treballin els dos progenitors: vida laboral actual o darrera nòmina. En el cas de famílies monoparentals, si el/la progenitor/a treballa. 10 punts

- Que la capacitat econòmica de la unitat familiar. El darrer exercici fiscal liquidat no pot superar els llindars màxims de renda que s'estableixen a l'IRSC de Catalunya establerts a l'exercici 2024 (9.069,83 € anuals per membre de la unitat familiar).

Declaració de l'IRPF presentada pels membres de la unitat familiar, corresponent a l'exercici 2023.

 • En cas que no s'hagi efectuat la declaració de renda:
  - En cas d'haver percebut prestacions d'atur, subsidi o renda activa d'inserció: certificat expedit per l'OTG.
  - En cas de percebre pensió de jubilació, invalidesa o viduïtat, pensió no contributiva de jubilació o invalidesa, o altres prestacions econòmiques, o de ser major de 65 anys i no percebre cap pensió: certificat expedit per l'INSS o l'ICASS.
  - En cas de separació o divorci, fotocòpia del conveni regulador i/o sentència de separació i/o divorci on consti el pacte econòmic. En cas que no es passi la pensió establerta en el conveni regulador i/o sentència, caldrà aportar còpia de la denúncia que ho acredita.
  - En cas de treballadors autònoms, liquidacions trimestrals d'IRPF del 2023 o butlletí de cotització de la Seguretat Social, i en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos que té.

 10 punts

- Formar part de part múltiple: llibre de familia

10 punts
- Discapacitat com a mínim d'un 33% de l'alumne, pare, mare, tutor/a o germans: targeta acreditativa o certificat oficial de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició. 15 punts
- Condició de víctima de violència de gènere o terrorista. 10 punts
- Quan l'alumne es trobi en situació d'acolliment familiar. 10 punts