D'acord amb el calendari del procés de preinscripció s'aniran publicant les diferents llistes que podran ser consultades a les web de les llars o a la nostra web. Aquestes, d'acord amb la amb la normativa de protecció de dades, seran anonimitzades.

Pel que fa al nom i cognoms, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom (exemple SuRoPo).

 

Publicació de les llistes amb la puntuació provisional

Llar d'infants municipal La Galereta

Llar d'infants municipal M Dolors Medina

Llar d'infants La Cuca

Llar d'Infants Vicki

Escola Montessori (consultar directament al centre)

 

A més de la puntuació provisional, en aquestes llistes també es dona a conèixer el número assignat a cada sol·licitud presentada i que serveix per ordenar-les en cas d'empat.

Durant el període de reclamacions, si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades, es pot presentar una reclamació preferentment per correu electrònic al mateix centre.

Si no és possible fer la reclamació per correu electrònic, cal sol·licitar una cita prèvia per poder presentar la reclamació.

Sorteig per determinar l'ordenació de sol·licituds

 

El dia indicat en el calendari es fa el sorteig per determinar el número a partir del qual es fa l'ordenació de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

En el sorteig que es realitzarà el dia 23/05:

 

Número: 100

 

Publicació de les llistes amb la puntuació definitiva

Llar d'infants municipal La Galereta

Llar d'infants municipal Maria Dolors Medina

 

Publicació de les places assignades

 

Cada llar publicarà al web la llista de places assignades als alumnes que el van sol·licitar en primer lloc, degudament anonimitzada. A la nostra web es podran consultar totes les llistes.

Llar d'infants municipal La Galereta

Llar d'infants municipal  Maria Dolors Medina

Llar d'infants La Cuca

Llar d'Infants Vicki

Escola Montessori (consultar directament al centre)