Horaris de jornades de portes obertes 24-25

 

 • Quadre informatiu jornades portes obertes
  Quadre_portes_obertes_llars_24_25_3 imatge.png

 

 • Llar d'infants municipal La Galereta
 • Llar d'infants municipal Maria Dolors Medina

Cartell Portes Obertes 24-25 Municipals.jpg


 

 • Llar d'infants La Cuca

JORNADA DE PORTES OBERTES 2024 CUCA.png

 

 • Llar d'infants Vicki (cita prèvia trucant al tel. 660 84 17 08 / 977 36 50 91) 

Portes obertes Vicki 24-25.png

La preinscripció escolar per al primer cicle d’infantil serà del 6 al 17 de maig.

 

Presentació de sol·licituds: del 06 al 17 de maig, ambdós inclosos.

A partir del 6 de maig, enviant un correu electrònic a l'adreça de la llar d'infants sol·licitada en primera opció o a l'OME, adjuntant la sol·licitud emplenada juntament amb la resta de documentació (ja sigui escanejada o fotografiada). El centre o l'OME us enviarà un correu de confirmació de recepció amb el número assignat a la sol·licitud. La sol·licitud NOMÉS s'ha d'enviar a un dels dos llocs. (clicant aquí trobareu totes les adreces de correu electrònic)

O de manera presencial i prèvia demanda de cita prèvia a l'OME (977 307 401, en horari de 9 a 13 hores) o al centre que sol·liciteu en primera opció (cliqueu per tenir informació d'horaris i correu).

Clicant a sobre trobareu també la sol·licitud, el calendari, els criteris de barem i l'oferta inicial.

Per fer la preinscripció és important:

 • conèixer el calendari del procés,
 • consultar els centres
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds (i la documentació que els acredita),
 • presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres de Cambrils per ordre de preferència),
 • consultar  les llistes de sol·licituds amb la puntuació, a la web de la llar o a l'OME.
 • consultar les llistes definitives on constarà el centre assignat, i
 • formalitzar la matrícula en el període establert.

 D’acord amb el Llei 12/2009, de 10 de setembre d’Educació, el Decret 11/2021 de 16 de febrer, que estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i la Resolució EDU/507/2023, del 16 de febrer, reguladora de les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-25, l’Ajuntament de Cambrils estableix els següents acords, en relació al procés de preinscripció d’ensenyaments de primer cicle d’educació infantil sufragats amb fons públics del seu municipi.

Calendari de preinscripció i matrícula:

Principals dates procés preinscripció Llars Infants

Publicació de l'oferta

3 de maig

Presentació de sol·licitud telemàtica o sol.licitud presencial a la Llar escollida en primera opció ó a l'OME - amb cita prèvia

6 al 17 de maig, ambdós inclosos

Llistes de puntuació provisional

21 de maig

Període de reclamacions

22 de maig

Sorteig per ordenar les sol.licituds empatades a punts:

23 de maig a les 9:30h

Llistes de puntuació definitiva

28 de maig

Llistes d’admesos i espera

31 de maig

Matriculació (a la llar d’infants on s’ha obtingut plaça)

del 3 a l'11 de juny, ambdós inclosos

 

Documentació que cal enviar juntament amb la sol·licitud o presentar si es fa de manera presencial. Quan s'envii per correu electrònic només caldrà aportar original escanejat o fotografiat de la documentació. En cas que es faci de manera presencial, amb cita prèvia exclusivament, sí que s'hauran d'aportar els originals de tota la documentació:

 • Original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Documentació que acrediti els criteris que s'al·leguin.

 

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat:

Criteris generals 

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment d'enviar/presentar la sol·licitud de preinscripció). El centre en farà la comprovació.

Barem: 50 punts

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora. (Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat).

Barem

 • Viure a Cambrils: 30 punts.
 • Treballar a Cambrils: 20 punts.

Documents

 • Original del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  Si es disposa de certificat digital (idCAT, clave, DNIe) des de la seva carpeta ciutadana se'l pot treure.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 15 punts

Documents:

 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

Criteris complementaris

›  Pare, mare o tutors legals que treballin en el centre sol·licitat.

Comprovació realitzada des del propi centre.

Barem: 10 punts

 

› L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 10 punts

Document

 • Original del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

› L'alumne forma part d'un part múltiple.

Barem: 10 punts

Document

 • Original del llibre de família

› Que treballin els progenitors, i en cas de famílies monoparentals, si el/la progenitor/a treballa en el moment de formalitzar la preinscripció, o bé que en el cas de trobar-se en situació d’excedència laboral, aquesta hagi finalitzat a l’inici del curs 2024-25.

Barem: 10 punts

Document

Vida laboral actual o darrera nòmina. Per acreditar situació d’excedència: certificat d’empresa (cal acreditar que s’haurà incorporat al lloc de treball a l’inici de curs).

› Quan la capacitat econòmica de la unitat familiar no superi els llindars màxims de renda que estableix anualment l’indicador corresponent a la Renda de suficiència de Catalunya, aprovada per la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2024: 9.069,83 € anuals per membre de la unitat familiar.

Barem: 10 punts

Documentació:

- Declaració de l’IRPF presentada pels membres de la unitat familiar, corresponent a l’exercici 2023.

En cas que no s’hagi efectuat la declaració de renda:

- Certificat de vida laboral de tots els majors de 16 anys del nucli de convivència + nòmines de gener a desembre de 2023.

- En cas d’haver percebut prestacions d’atur, subsidi o renda activa d’inserció: Certificat expedit per l’OTG.

- En cas de percebre pensió de jubilació, invalidesa o viduïtat, pensió no contributiva de jubilació o invalidesa, o altres prestacions econòmiques, o de ser major de 65 anys i no percebre cap pensió: Certificat expedit per INSS o ICASS.

-En cas de separació o divorci: fotocòpia del conveni regulador i/o sentència de separació i/o divorci on consti el pacte econòmic. En cas que no es passi la pensió establerta en el conveni regulador i/o sentència, caldrà aportar còpia de la denúncia que ho acredita.

-En cas de treballadors autònoms, liquidacions trimestrals del 2023 d’IRPF o Butlletí de cotització a la Seguretat Social, i en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos que té.

› Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans de grau igual o superior al 33%.

- Targeta acreditativa o certificat de disminució emès pel Departament de Benestar Social i Família o pels organismes competents d’altres CCAA

Barem: 15 punts

 Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

- Acreditada d’acord amb el règim regulador.

Barem: 10 punts

 Quan l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar.

- Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

Barem: 10 punts

 

Criteris prioritaris Puntuació

- Germans escolaritzats al centre: el centre en farà la comprovació.

50 punts
- Proximitat (només una opció)
   • Viure a Cambrils : DNI/NIE de la persona sol·licitant o volant de convivència familiar.
30 punts
   • Treballar a Cambrils : contracte laboral o certificat emès per l’empresa.
20 punts

- Renda anual de la unitat familiar (documentació acreditativa  de ser beneficiari/a de la RGC)

15 punts
Criteris complementaris
- Pare, mare, tutor/a regal que treballin en el centre sol·licitat. 10 punts

- Família nombrosa/monoparental : carnet de família nombrosa/monoparental vigent

10 punts

- Que treballin els dos progenitors: vida laboral actual o darrera nòmina. En el cas de famílies monoparentals, si el/la progenitor/a treballa. 10 punts

- Que la capacitat econòmica de la unitat familiar. El darrer exercici fiscal liquidat no pot superar els llindars màxims de renda que s'estableixen a l'IRSC de Catalunya establerts a l'exercici 2024 (9.069,83 € anuals per membre de la unitat familiar).

Declaració de l'IRPF presentada pels membres de la unitat familiar, corresponent a l'exercici 2023.

 • En cas que no s'hagi efectuat la declaració de renda:
  - En cas d'haver percebut prestacions d'atur, subsidi o renda activa d'inserció: certificat expedit per l'OTG.
  - En cas de percebre pensió de jubilació, invalidesa o viduïtat, pensió no contributiva de jubilació o invalidesa, o altres prestacions econòmiques, o de ser major de 65 anys i no percebre cap pensió: certificat expedit per l'INSS o l'ICASS.
  - En cas de separació o divorci, fotocòpia del conveni regulador i/o sentència de separació i/o divorci on consti el pacte econòmic. En cas que no es passi la pensió establerta en el conveni regulador i/o sentència, caldrà aportar còpia de la denúncia que ho acredita.
  - En cas de treballadors autònoms, liquidacions trimestrals d'IRPF del 2023 o butlletí de cotització de la Seguretat Social, i en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos que té.

 10 punts

- Formar part de part múltiple: llibre de familia

10 punts
- Discapacitat com a mínim d'un 33% de l'alumne, pare, mare, tutor/a o germans: targeta acreditativa o certificat oficial de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició. 15 punts
- Condició de víctima de violència de gènere o terrorista. 10 punts
- Quan l'alumne es trobi en situació d'acolliment familiar. 10 punts

Llars d'infants

 

Llar Codi
M. Dolors Medina 43011078
La Galereta 43012149
La Cuca 43008262
Vicki 43008195
Montessori 43009631

 Horari d'atenció telefònica i correus electrònics on s'ha d'enviar la sol·licitud emplenada i la documentació escanejada o fotografiada.

ATENCIÓ TELEFÒNICA

 • Llar d'infants Municipal M Dolors Medina

A partir del 6 de maig en horari de 09:00h a 11:00h i de 15:00h a 17:00h

Telèfon 977 369 702

 • Llar d'infants Municipal La Galereta

A partir del 6 de maig en horari de 09:00h a 11:00h i de 15:00h a 17:00h

Telèfon 977 791 210

 • Llar d'infants la Vicki

Telèfon 605 784 186/ 977 365 091 en horari de 9:00h a 12:00h

 • Llar d'infants La Cuca

Telèfon 608 350 640/977 361 796 en horari 10:00h a 11h i de 16h a 17:30h

 • Escola Montessori

Telèfon: 977 795 404 en horari de 9:00h a 17h

 • OME

Telèfon 977 307 401 de 9:00h a 13:00h

 

CORREU ELECTRÒNIC

Llars Correu electrònic
 • Llar d'infants Municipal M Dolors Medina 
  mariadolorsmedina@ingesol.cat
  • Llar d'infants Municipal La Galereta 
  lagalereta@ingesol.cat
  • Llar d'infants Vicki

  info@vicki.cat

  • Llar d'infants La Cuca 

  info@llarlacuca.com

  e3008262@xtec.cat

  • Llar d'infants Montessori 
  info@escolamontessori.com
  • OME
  ome@cambrils.cat