Documentació que cal enviar juntament amb la sol·licitud o presentar si es fa de manera presencial. Quan s'envii per correu electrònic només caldrà aportar original escanejada o fotografia de la documentació. En cas que es faci de manera presencial, amb cita prèvia exclusivament, sí que s'hauran d'aportar els originals de tota la documentació:

 • Original del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Documentació que acrediti els criteris que s'al·leguin.

 

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat:

Criteris generals 

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment d'enviar/presentar la sol·licitud de preinscripció). El centre en farà la comprovació.

Barem: 50 punts

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora. (Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat).

Barem

 • Viure a Cambrils: 30 punts.
 • Treballar a Cambrils: 20 punts.

Documents

 • Original del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  Si es disposa de certificat digital (idCAT, clave, DNIe) des de la seva carpeta ciutadana se'l pot treure.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).

3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 15 punts

Documents:

 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

Criteris complementaris

›  Pare, mare o tutors legals que treballin en el centre sol·licitat.

Comprovació realitzada des del propi centre.

Barem: 10 punts

 

› L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 10 punts

Document

 • Original del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

› L'alumne forma part d'un part múltiple.

Barem: 10 punts

Document

 • Original del llibre de família

› Que treballin els progenitors, i en cas de famílies monoparentals, si el/la progenitor/a treballa en el moment de formalitzar la preinscripció, o bé que en el cas de trobar-se en situació d’excedència laboral, aquesta hagi finalitzat a l’inici del curs 2023-24.

Barem: 10 punts

Document

Vida laboral actual o darrera nòmina. Per acreditar situació d’excedència: certificat d’empresa (cal acreditar que s’haurà incorporat al lloc de treball a l’inici de curs).

› Quan la capacitat econòmica de la unitat familiar no superi els llindars màxims de renda que estableix anualment l’indicador corresponent a la Renda de suficiència de Catalunya, aprovada per la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022: 7.967,73 euros anuals per membre de la unitat familiar.

Barem: 10 punts

Documentació:

- Declaració de l’IRPF presentada pels membres de la unitat familiar, corresponent a l’exercici 2022.

En cas que no s’hagi efectuat la declaració de renda:

- Certificat de vida laboral de tots els majors de 16 anys del nucli de convivència + nòmines de gener a desembre de 2022.

- En cas d’haver percebut prestacions d’atur, subsidi o renda activa d’inserció: Certificat expedit per l’OTG.

- En cas de percebre pensió de jubilació, invalidesa o viduïtat, pensió no contributiva de jubilació o invalidesa, o altres prestacions econòmiques, o de ser major de 65 anys i no percebre cap pensió: Certificat expedit per INSS o ICASS.

-En cas de separació o divorci: fotocòpia del conveni regulador i/o sentència de separació i/o divorci on consti el pacte econòmic. En cas que no es passi la pensió establerta en el conveni regulador i/o sentència, caldrà aportar còpia de la denúncia que ho acredita.

-En cas de treballadors autònoms, liquidacions trimestrals del 2022 d’IRPF o Butlletí de cotització a la Seguretat Social, i en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos que té.

› Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor, tutora o germans de grau igual o superior al 33%.

- Targeta acreditativa o certificat de disminució emès pel Departament de Benestar Social i Família o pels organismes competents d’altres CCAA

Barem: 15 punts

 Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

- Acreditada d’acord amb el règim regulador.

Barem: 10 punts

 Quan l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar.

- Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

Barem: 10 punts