Criteris prioritaris Puntuació

- Germans escolaritzats al centre: el centre en farà la comprovació.

50 punts
- Proximitat (només una opció)
      • Viure a Cambrils : DNI/NIE de la persona sol·licitant o volant de convivència familiar.
30 punts
      • Treballar a Cambrils : contracte laboral o certificat emès per l’empresa.
20 punts

- Renda anual de la unitat familiar (documentació acreditativa  de ser beneficiari/a de la RGC)

15 punts
Criteris complementaris
- Pare, mare, tutor/a regal que treballin en el centre sol·licitat. 10 punts

- Família nombrosa/monoparental : carnet de família nombrosa/monoparental vigent

10 punts

- Que treballin els dos progenitors: vida laboral actual o darrera nòmina. En el cas de famílies monoparentals, si el/la progenitor/a treballa. 10 punts
- Que la capacitat econòmica de la unitat familiar no superi el valor de l'indicador corresponent a la renda de suficiència de Catalunya: Declaració de l’IRPF presentada pels membres de la unitat familiar, corresponent a l’exercici 2021. En cas de no estar obligat a presentar declaració d’IRPF, consultar a l’OME documentació alternativa. 10 punts

- Formar part de part múltiple: llibre de familia

10 punts
- Discapacitat com a mínim d'un 33% de l'alumne, pare, mare, tutor/a o germans: targeta acreditativa o certificat oficial de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició. 15 punts
- Condició de víctima de violència de gènere o terrorista. 10 punts
- Quan l'alumne es trobi en situació d'acolliment familiar. 10 punts