Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cambrils el dia 01/03/2019

Aquest reglament es va aprovar inicialment pel Ple de l’Ajuntament del dia 01.03.2019. L’acord d’aprovació definitiva i el seu text íntegre es va publicar al BOPT núm. 2677 de data 21/03/2019 i una referència al DOGC núm. 7840 de data 26/03/2019.

D’acord amb l’article 65.3 del Decret 179/1985, ROAS, s’ha notificat a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern de l’Estat, finalitzant el termini de 15 dies hàbils establert a l’article 65.2 de la LBRL.