El Consell Escolar Municipal de Cambrils (CEM) és l'organisme sectorial de participació, consulta i assessorament en qualsevol aspecte de l'ensenyament dins l'àmbit municipal. A més, ha de canalitzar la informació i les aportacions entre la població i l'administració educativa que correspongui.

El marc de referència del CEM és la Llei reguladora dels consells escolars 25/1985 de 10 de desembre, desenvolupada pel Decret 404/1987, de 22 de desembre, el qual regula les bases generals d'organització i de funcionament dels consells escolars municipals.

Des de l’Ajuntament de Cambrils existeix la voluntat que aquest òrgan pugui canalitzar les capacitats participatives i d’implicació de la comunitat educativa del municipi.

Precisament, la participació i implicació de la comunitat educativa de Cambrils en el marc del Consell Escolar Municipal de Cambrils, es produirà de manera òptima sempre i quan estiguin tots els seus sectors representats i dimensionats de manera justa i correcta. Per aquesta raó, en el Consell Escolar de Cambrils el nombre de membres és més elevat del que exigeix la norma perquè es pretén que totes les tipologies de centre i sectors educatius hi siguin presents.

Igualment, aquest òrgan està dotat de competències que han de permetre a la comunitat educativa disposar de més eines i de més capacitat d’influència davant aquells aspectes que poden incidir sobre la política educativa al municipi.