El Consell Escolar Municipal de Cambrils (CEM) és l'organisme sectorial de participació, consulta i assessorament en qualsevol aspecte de l'ensenyament dins l'àmbit municipal. A més, ha de canalitzar la informació i les aportacions entre la població i l'administració educativa que correspongui.

El marc de referència del CEM és la Llei reguladora dels consells escolars 25/1985 de 10 de desembre, desenvolupada pel Decret 404/1987, de 22 de desembre, el qual regula les bases generals d'organització i de funcionament dels consells escolars municipals.

Des de l’Ajuntament de Cambrils existeix la voluntat que aquest òrgan pugui canalitzar les capacitats participatives i d’implicació de la comunitat educativa del municipi.

Precisament, la participació i implicació de la comunitat educativa de Cambrils en el marc del Consell Escolar Municipal de Cambrils, es produirà de manera òptima sempre i quan estiguin tots els seus sectors representats i dimensionats de manera justa i correcta. Per aquesta raó, en el Consell Escolar de Cambrils el nombre de membres és més elevat del que exigeix la norma perquè es pretén que totes les tipologies de centre i sectors educatius hi siguin presents.

Igualment, aquest òrgan està dotat de competències que han de permetre a la comunitat educativa disposar de més eines i de més capacitat d’influència davant aquells aspectes que poden incidir sobre la política educativa al municipi.

Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Cambrils el dia 01/03/2019

Aquest reglament es va aprovar inicialment pel Ple de l’Ajuntament del dia 01.03.2019. L’acord d’aprovació definitiva i el seu text íntegre es va publicar al BOPT núm. 2677 de data 21/03/2019 i una referència al DOGC núm. 7840 de data 26/03/2019.

D’acord amb l’article 65.3 del Decret 179/1985, ROAS, s’ha notificat a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern de l’Estat, finalitzant el termini de 15 dies hàbils establert a l’article 65.2 de la LBRL.

En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2022-23

En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2021-22

En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2020-21

En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2019-20

En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2019-19

En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2017-18

En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2016-17

En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2015-16

En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2014-15

En els següents enllaços podeu consultar les actes del curs 2013-14