Bases >

El dia 23 d'abril de 2024 es va aprovar per Resolució de Regidor núm. 2024R233000033, la convocatòria del 13è Premi de Poesia Vila Cambrils 2024, d’acord amb les bases reguladores aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 28 de maig de 2021 i publicades al BOP de Tarragona, de 22 de juny de 2021.

La convocatòria del 13è Premi de Poesia Vila de Cambrils s'ha publicat al BOP de Tarragona del dia 7 de maig de 2024 i al Tauler d'Anuncis de la Seu electrónica de l'Ajuntament (pendent).

PUBLICACIÓ AL BUTLLETÍ  OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA DEL DIA 7/05/2024

PUBLICACIÓ AL TAULER D'ANUNCIS DE L'AJUNTAMENT

El termini per presentar les obres a concurs va finalitzar el dia 1 d'octubre de 2024.

Els premis són:

1r Premi ____________ 600 euros.

2n Premi____________ 300 euros.

Presentació i admissió de les obres

Les obres s'han d'enviar per correu electrònic a l'adreça premipoesia@cambrils.cat , des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPT, fins al dia 1 d'octubre de 2024. Seguint el següent procediment:

  1. A l'apartat Assumpte es farà constar Premi de Poesia Vila de Cambrils.
  2. En el cos del missatge es farà constar el nom del premi, el títol de l'obra i, si s'escau, el pseudònim de l'autor.
  3. L'obra original que opti al premi, s'adjuntarà a aquest missatge en format PDF. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l'obra.
  4. En un altre document adjunt, en format PDF, es faran constar les referències que permetin identificar l'autor/a (nom, i cognoms, adreça actual completa, número de telèfon, adreça correu electrònic i número de document d’identificació). Aquest document tindrà com a nom la paraula plica seguida del nom de l'obra.
  5. Caldrà aportar també una còpia escanejada del document d’identificació de l'autor/a (DNI, NIE, Passaport).