El dia 20 d'abril de 2023 es va aprovar per Decret d’Alcaldia núm. 2023D001001177, la convocatòria del 12è Premi de Poesia Vila Cambrils 2023, d’acord amb les bases reguladores aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 28 de maig de 2021 i publicades al BOP de Tarragona, de 22 de juny de 2021.

La convocatòria del 12è Premi de Poesia Vila de Cambrils s'ha publicat al BOP de Tarragona del dia 28 d'abril de 2023 i al Tauler d'Anuncis de la Seu electrónica de l'Ajuntament.

PUBLICACIÓ AL BUTLLETÍ  OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA DEL DIA 28/04/2023

PUBLICACIÓ AL TAULER D'ANUNCIS DE L'AJUNTAMENT

Fins el dia 2 d'octubre de 2023 es poden presentar les obres a concurs, d'acord amb les instruccions especificades a les bases de la convocatoria.

Els premis són:

1r Premi ____________ 600 euros.

2n Premi____________ 300 euros.