Bases >

El dia 23 d'abril de 2024 es va aprovar per Resolució de Regidor 2024R233000034, la convocatòria del 14è Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils Josep Lluís Savall 2024, d’acord amb les bases reguladores aprovades per la Junta de Govern Local per delegació del Ple en sessió del dia 28 de maig de 2021, i publicades al BOP de Tarragona el 22 de juny de 2021. I per la modificació d'aquestes bases aprovades per la Junta de Govern Local, per delegació del Ple del dia 1 de març de 2024, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona el dia 15 de març de 2024.

El premi és de 3.000 €.

La convocatòria del 14è Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils Josep Lluís Savall 2024 s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona el dia 8 de maig de 2024 i al Tauler d'anuncis de la Seu electrónica de l'Ajuntament (pendent).

PUBLICACIÓ AL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA DEL DIA 8/05/2024

PUBLICACIÓ AL TAULER D'ANUNCIS DE L'AJUNTAMENT

El termini per presentar les obres a concurs finalitza el dia 1 d'octubre de 2024.

Presentació i admissió de les obres

Les obres s'han d'enviar per correu electrònic a l'adreça preminarrativa@cambrils.cat , seguint el següent procediment:

  1. A l'apartat Assumpte es farà constar Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils.
  2. En el cos del missatge es farà constar el nom del premi, el títol de l'obra i, si s'escau, el pseudònim de l'autor.
  3. L'obra original que opti al premi, s'adjuntarà a aquest missatge en format PDF. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l'obra.
  4. En un altre document adjunt, en format PDF, es faran constar les referències que permetin identificar l'autor/a (nom, i cognoms, adreça actual completa, número de telèfon, adreça correu electrònic i número de document d’identificació). Aquest document tindrà com a nom la paraula plica seguida del nom de l'obra.
  5. Caldrà aportar també una còpia escanejada del document d’identificació de l'autor/a (DNI, NIE, Passaport).

Un cop presentada al premi, cap obra no podrà ser retirada per l’autor/a per tal de fer-hi correccions, ampliacions o per renunciar al concurs.

Contingut relacionat