Cada dos anys l'ajuntament de Cambrils des del departament de Cultura organitza la Biennal d'Art.

Bases català>

Bases Castellà >

El dia 24 d'abril de 2024 es va aprovar per Resolució de Regidor núm. 2024R233000036, la convocatòria de la 6a Biennal d’Art Contemporani Gastronòmic de Cambrils 2024.

Aquesta convocatòria es regirà per les bases aprovades per la Junta de Govern Local, per delegació del Ple, en sessió extraordinària del dia 6 de maig de 2022, expedient X2022025111, i publicades al BOPT del dia 18 de maig de 2024.

La convocatòria de la 6a Biennal d'Art ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) el dia 8/05/2024 i al Tauler d'Anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament (pendent).

PUBLICACIÓ AL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA DEL DIA 8/05/2024

PUBLICACIÓ AL TAULER D'ANUNCIS DE L'AJUNTAMENT 

Les sol·licituds de participació es podren presentar de forma telemática a la seu electrónica de l'Ajuntament de Cambrils, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà amb cita prèvia o per correu ordinari.

Per a la presentació telemàtica de sol·licituds cal triar el tràmit d'instància genèrica que trobareu a l'adreça: htpps//seu.cambrils.cat i annexar-hi la sol·licitud de participació.

Un cop presentada la sol·licitud corresponent, degudament emplenada, caldrà enviar un correu electrònic a l’adreça: biennalgastronomica@cambrils.cat, fent constar a l’Assumpte: BIENNAL D’ART CONTEMPORANI GASTRONÒMIC DE CAMBRILS24/ NOM DE L’ARTISTA i NÚMERO DE REGISTRE DE LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ, i annexant un dossier amb la proposta de l’obra que es presenta a concurs, d'acord amb les especificacions de les bases i la convocatòria.

Els terminis de presentació i exposició de la Biennal són:

El termini per presentar la documentació finalitzarà el dia  1 d'octubre de 2024. Es comunicarà la resolució de les obres seleccionades en un termini de 15 dies.

Enviament d'obres seleccionades: PENDENT

L’exposició de les obres seleccionades per a la 6a Biennal d’Art Contemporani Gastronòmic de Cambrils 2024 s’inaugurarà el dia 24 de novembre de 2024, a la sala Àgora de l’Ajuntament de Cambrils.

Els premis consisitiran en:

1r Premi: 6.000 €

Accèsit: 3.000 €

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

5. REQUISITS DE LES OBRES

Seran admeses a concurs únicament obres originals i inèdites que no hagin estat seleccionades o premiades en cap altre certamen.

Les obres que es presentin a concurs hauran d’estar finalitzades en el moment de presentar el projecte.

La tècnica i el procediment són lliures.

La temàtica haurà d’estar relacionada amb el món de la Gastronomia.

En cas de ser obres bidimensionals, aquestes no podran excedir els 200 cm en qualsevol costat.

Les obres tridimensionals i altres formats no podran excedir de 80 kg de pes inclòs l’embalatge.

Les obres que constin de diferents mòduls hauran d’adjuntar les instruccions per al seu muntatge.

7. PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

7.1. La sol·licitud de participació es podrà presentar de les següents formes:

A través de registre electrònic, segons model normalitzat disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cambrils: https://seu.cambrils.cat/

En suport paper, presencialment l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Cambrils (plaça de l’Ajuntament, 4. 43850 Cambrils), amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977 79 45 79 o de la pàgina web de l’Ajuntament: www.cambrils.cat.

En suport paper a través del servei postal, a la següent adreça:

Ajuntament de Cambrils. Departament de Cultura. Plaça de l’Ajuntament, 4. 43850 Cambrils

Per qualsevol altre mitjà dels establerts a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40 /2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.2. Documentació complementària:

Un cop presentada la sol·licitud corresponent, degudament emplenada, caldrà enviar un correu electrònic a l’adreça: biennalgastronomica@cambrils.cat fent constar a l’Assumpte BIENNAL D’ART CONTEMPORANI GASTRONÒMIC DE CAMBRILS24/ NOM DE L’ARTISTA i NÚMERO DE REGISTRE DE LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ, i annexant un dossier amb la proposta de l’obra que es presenta a concurs.

La proposta de l’obra que es presenta a concurs ha de consistir en un sol document en format PDF, de no més de 12 pàgines i de 8 MB, amb un màxim de cinc obres degudament fotografiades i documentades, realitzades en els darrers dos anys. La tècnica, les mides i el suport són lliures. Cal indicar quina de les obres, en cas de selecció, aspiraria al premi.

A més de la fitxa tècnica (títol, mides en cas de tenir-les, tècnica, any d’execució, descripció i necessitats del muntatge) i les fotografies esmentades, el dossier ha d’incloure una fotografia de l’artista i una breu biografia, redactada amb un màxim de 900 caràcters.

 Qualsevol dubte o consulta relativa a la tramesa o a les característiques de la mateixa convocatòria, podrà fer-se a través del correu electrònic: biennalgastronomica@cambrils.cat, o al telèfon 977 36 84 84, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.

____________________________________________________________________________________________________

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

5. REQUISITOS DE LAS OBRAS

Serán admitidas a concurso únicamente obras originales e inéditas que no hayan sido seleccionadas o premiadas en ningún otro certamen.

Las obras que se presenten a concurso tendrán que estar finalizadas en el momento de presentar el proyecto.

La técnica y el procedimiento son libres.

La temática tendrá que estar relacionada con el mundo de la Gastronomía.

En caso de ser obras bidimensionales, éstas no podrán exceder de 200 cm en cualquier lado.

Las obras tridimensionales y otros formatos no podrán exceder de 80 kg de peso incluyendo el embalaje.

Las obras que consten de diferentes módulos tendrán que adjuntar las instrucciones para su montaje.

7. PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE SOLICITUDES

7.1. La solicitud de participación se podrá presentar de las siguientes formas:

A través de registro electrónico, según modelo normalizado disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cambrils: https://seu.cambrils.cat/

En soporte papel, presencialmente la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Cambrils, (Plaza del Ayuntamiento, 4. 43850 Cambrils), con concertación de cita previa a través del teléfono 977 79 45 79 o de la página web del Ayuntamiento: www.cambrils.cat.

En soporte papel a través del servicio postal, dirigido a la siguiente dirección:

Ayuntamiento de Cambrils.Departamento de Cultura.Plaza del Ayuntamiento, 4.43850 Cambrils

Por cualquier otro medio de los establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 7.2. Documentación complementaria:

Una vez presentada la solicitud correspondiente, debidamente cumplimentada, será necesario enviar un correo electrónico a la dirección: biennalgastronomica@cambrils.cat haciendo constar en el “Asunto”: BIENNAL D’ ART CONTEMPORÀNI GASTRONÒMIC DE CAMBRILS24/ NOMBRE DEL ARTISTA y NÚMERO DE REGISTRO DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN, y anexando un dossier con la propuesta de la obra que se presenta a concurso.

La propuesta de la obra que se presenta a concurso debe consistir de un solo documento en formato PDF, de no más de 12 páginas y de 8 MB, con un máximo de cinco obras debidamente fotografiadas y documentadas, realizadas en los últimos dos años. La técnica, los tamaños y el soporte son libres. Se debe indicar cuál de las obras, en caso de selección, aspiraría al premio.

Además de la ficha técnica (título, tamaños en caso de tenerlos, técnica, año de ejecución, descripción y necesidades del montaje) y las fotografías mencionadas, el dosier debe incluir una fotografía del artista y una breve biografía, redactada con un máximo de 900 caracteres.

Cualquier duda o consulta relativa al envío o características de la propia

convocatoria, podrá hacerse a través del correo electrónico: biennalgastronomica@cambrils.cat, o en el teléfono 977 36 84 84, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.