2024

Serveis informàtics

Primeres 2 hores de connexió tot l'any

(En funció de la demanda del servei aquesta gratuïtat es podrà reduir a criteri de la direcció).Gratuïtes

1 hora de connexió 1,60 EURO
1 full imprès o fotocòpia en blanc i negre DIN-A4, per cara 0,10 EURO
1 full imprès o fotocòpia en color DIN-A4, per cara 0,20 EURO

Duplicat de carnet

(Tret que se'n pugui justificar documentalment la sostracció. Còpia de la denúncia feta.)

2,00 EURO
1 bossa de roba 1,00 EURO
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, 27/12/2023, CVE 2023-11692