2023

Serveis informàtics

Primera hora de connexió tot l'any

(En funció de la demanda del servei aquesta gratuïtat es podrà reduir a mitja hora a criteri de la direcció).Gratuïta

1 hora de connexió 1,60 EURO
1 full imprès o fotocòpia en blanc i negre DIN-A4, per cara 0,10 EURO
1 full imprès o fotocòpia en color DIN-A4, per cara 0,20 EURO
Duplicat de carnet 2,00 EURO
1 bossa de roba 1,00 EURO
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, 16/12/2020, CVE 2020-09595