Subvenció destinada a despeses de subministraments (aigua, llum o gas) i d’hipoteca o lloguer, adreçada a persones i/o unitats familiars a les quals concorren circumstàncies socials i econòmiques que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social.

Aquesta subvenció és incompatible amb la Subvenció per despeses bàsiques de la llar adreçada a persones majors de 65 anys en situació o risc d’exclusió social.

Segons la llei, aquests tipus d’ajuts es consideren guany patrimonial, amb les repercussions fiscals i/o tributàries que aquest fet pot implicar.

Qui la pot demanar?

Podran sol·licitar la subvenció les persones i/o unitats familiars que siguin residents al municipi amb una antiguitat mínima de 2 anys i que el valor cadastral dels béns immobles de la seva propietat no superi l’import especificat a la convocatòria corresponent, sempre que reuneixin els requisits generals i específics detallats a les Bases.

Com es pot demanar?

Les persones interessades podran presentar les seves sol·licituds a través d’aquestes dos vies:

Tràmit telemàtic: presenteu la vostra sol·licitud a https://tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=1. Important adjuntar tota la documentació i signar el formulari de la subvenció. Per a suport en la tramitació electrònica truqueu al T. 977 794 557 de 8 a 20h, o bé envieu un l’e-mail a suportoac@cambrils.cat.

Tràmit presencial  a l’OAC: cal demanar cita prèvia a partir del 4 de març per internet a https://citaprevia.gestorn.com/cambrils o bé trucant al T. 977 794 579 ó 977 794 557.

Més informació:  www.cambrils.cat https://seu.cambrils.cat

Quan es pot demanar?

Del 13 fins al 31 de març de 2023, ambdós inclosos.

Quina documentació cal presentar?

  • Sol·licitud subvenció despeses bàsiques vulnerables, emplenada i signada.
  • Rebuts originals pagats pel banc de hipoteca, lloguer (i contracte) o subministraments (aigua, llum i gas) dels últims 8 mesos anteriors a la data d’inici de presentació de les sol·licituds.
  • Acreditació dels ingressos percebuts per tots els membres de la unitat familiar a partir de 16 anys corresponents a l’any anterior, si no s’autoritza a consultar les dades.
  • Última factura COMAIGUA, en cas de família nombrosa o monoparental.
  • Full de transferència bancària, emplenat pel banc amb les dades del compte bancari de la persona sol·licitant, signat i segellat, si no s’ha aportat anteriorment o si cal modificar les dades.

Cost?

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Termini de resolució del tràmit

El termini màxim de resolució serà de 3 mesos  a comptar de la data de finalització de la presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense dictar resolució els interessats poden considerar denegades les sol·licituds als efectes que pertoquin per a la interposició dels recursos contra la desestimació presumpta de la sol·licitud de subvenció.

Notes informatives

  • Els ajuts tindran la consideració de despeses públiques i la seva efectivitat anirà condicionada a l'existència de crèdit pressupostari.
  • Segons la llei, aquest tipus d'ajut es considera guany patrimonial, amb les repercussions fiscals i/o tributàries que aquest fet pot implicar.
  • La notificació de la resolució s'efectuarà a través de la web de l'Ajuntament.

Unitat familiar: sol·licitant, cònjuge o parella convivent, fills i filles comuns i/o d'anteriors relacions menors de 18 anys convivents, i fills i filles comuns/es i/o d'anteriors relacions majors de 18 anys convivents que no tinguin nucli familiar propi (senses cònjuge o parella convivent i sense fills)