Digitalització de la documentació de les parròquies de Cambrils dipositada a l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

Cambrils ha comptat amb tres parròquies al llarg de la seva història. Al segle XII, en el moment de l'ocupació cristiana del Camp de Tarragona, s'esmenten ja les parròquies de Santa Maria de Cambrils i Santa Maria de Vilafortuny. Més endavant la parròquia de Vilafortuny va ser incorporada a la de Santa Maria de Cambrils, a causa de l'escassa població que contenia. L'any 1867, responent al gran creixement que estava experimentant el barri de la Platja de Cambrils, s'hi va crear la parròquia de Sant Pere. Finalment, l'any 1996 es va crear una nova parròquia de Santa Maria de Vilafortuny, que aplega una bona part de les urbanitzacions de llevant de Cambrils sorgides arran del creixement urbanístic del segle XX.

Totes aquestes parròquies han generat documentació a partir de les seves funcions d'administrar sagraments, gestionar els béns parroquials, donar suport a les confraries, etc. Entre tota aquesta documentació parroquial, la que compta amb més interès patrimonial (per la seva continuïtat i exhaustivitat) són els llibres sacramentals.

Els llibres sacramentals

Els llibres sacramentals són un tipus de documents comuns a totes les parròquies i ben regulats per les autoritats eclesiàstiques al llarg de la història. Van ser instituïts oficialment al segle XVI pel Concili de Trento. A la diòcesi tarraconense (tot i que hi ha alguns precedents anteriors), l'arquebisbe Joan Terés va decretar l'any 1591 que el rector de cada parròquia havia d'anar anotant en cinc llibres els noms de les persones que rebien el sagrament del baptisme, de la confirmació, de la confessió i del matrimoni i aquells que morien. Aquests registres s'han continuat elaborant fins a l'actualitat, lògicament referits només a la població catòlica.

D'aquesta manera, els llibres sacramentals constitueixen una font d'informació històrica de gran importància per al coneixement de la demografia, les creences, els oficis, l'evolució urbanística, els esdeveniments bèl·lics, etc. I, fins a la creació dels padrons municipals d'habitants al segle XIX, pràcticament l'única font demogràfica.

Segons l'època de què es tracti, per a cada baptisme, matrimoni o defunció no hi trobem anotat únicament el nom dels protagonistes, sinó també el dels seus ascendents o descendents, els oficis que exercien, el lloc on vivien i, de vegades, altres circumstàncies relacionades.

 L'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

L'any 1920, el Cardenal Vidal i Barraquer, fill il·lustre de Cambrils, va crear l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT). Entre altres fons documentals, custodia la documentació antiga de les diferents parròquies de la diòcesi, que s'hi va transferint regularment.

Pel que fa a les parròquies cambrilenques, l'AHAT conserva documentació de la parròquia de Santa Maria de Vilafortuny des de 1668, de la parròquia de Santa Maria de Cambrils des de 1674 i de la parròquia de Sant Pere des de 1864.

Actualment, l'AHAT està catalogant i digitalitzant els fons de totes les parròquies de la diòcesi, amb l'objectiu de garantir la conservació dels originals i permetre la seva consulta a través de la web. Aquest projecte se sosté econòmicament a través dels convenis amb els ajuntaments de cadascun dels municipis.

La digitalització

En el marc d'un conveni signat l'any 2009 entre l'Ajuntament de Cambrils i l'Arquebisbat de Tarragona, s'han començat a digitalitzar els llibres sacramentals de les parròquies de Cambrils. Aquests documents tenen un gran valor per al coneixement de la història de Cambrils, perquè hi apareixen tots els cambrilencs i cambrilenques que han viscut des de llavors, sempre relacionats amb moments trascendentals de la seva vida: el seu naixement, el seu casament i la seva mort, entre altres.

La primera fase d'aquest projecte de digitalització ha comptat amb una aportació de 1.850€ per part de l'Ajuntament de Cambrils, a través del Museu d'Història de Cambrils. Aquesta primera fase ha permès digitalitzar els llibres cambrilencs més antics, datats entre els anys 1668 i 1877.

El dia 26 de març, es va presentar al Centre Cultural de Cambrils el resultat d'aquesta primera fase. Durant l'acte Històries cambrilenques, l'AHAT va lliurar a l'Ajuntament de Cambrils una còpia dels documents que s'han digitalitzat i va explicar de quina manera s'hi podrà accedir des d'ara.

 

La documentació digitalitzada de les parròquies de Cambrils

Actualment hi ha digitalitzats 18 llibres sacramentals de la parròquia de Santa Maria de Cambrils (1674-1877) i un de la parròquia de Santa Maria de Vilafortuny (1668-1865).

Parròquia de Santa Maria de Cambrils

 • Llibres de baptismes
  • Apunts de baptismes, matrimonis i compliment pasqual (1674)
  • Llibre de baptismes, matrimonis i òbits  (1674-1707)
  • "Llibre dels batejats y confirmars de la vila de Cambrils" (1707-1728)
  • "Llibre dels batejats y confirmats en la parroquial iglesia de la vila de Cambrils. 1728" (1728-1760)
  • "Llibre de baptismes de la parroquial iglesia de la vila de Cambrils comensant lo any 1761" (1761-1782)
  • "Libre de babtismes, confirmacions y cumpliment de parroquia que comensa lo any mil setcens vuitanta dos dich 1782" (1782-1807)
  • "Llibre de batismes de la parroquial iglesia de Cambrils comensant en 1801" (1801-1816)
  • "Llibre de baptismes" (1817-1830)  
 • Confirmacions
  • "Llibre de confirmacions que comensa en lo any 1814" (1814-1859)  
 • Matrimonis
  • Llibre de matrimonis i òbits (1707-1728)
  • "Llibre dels desposats y difunts de la iglesia parroquial de Cambrils 1728" (1728-1760)
  • "Llibre dels desposats y difunts de la parroquial iglesia de la v[ila de] Cambrils en lo any 1761" (1761-1781)
  • "Llibre de desposats y difunts de la parroquia de Cambrils que comensa lo any 1782" (1782-1800)
  • "Llibre de desposats y difunts comensant lo añ 1801" (1801-1823)  
 • Òbits
  • Llibre d'òbits (1817-1833)
  • "Llibre de òbits de la parroquial iglesia de Santa Maria de Cambrils arquebisbat de Tarragona que comensa en 1834" (1834-1845)
  • "Libre 9 de òbits comensant en lo any de 1846" (1846-1877)  

 

Parròquia de Santa Maria de Vilafortuny

 • "Llibre de la parròquia de Vilafortuny en lo qual se scriuran los batismes y òbits comensant en lo any 1723" (1668-1865)
  • Baptismes  (1668-1691)
  • Òbits (1693-1712)
  • Matrimonis (1671-1712)
  • Baptismes  (1723-1828)
  • Matrimonis (1724-1851)
  • Òbits (1723-1852)
  • Confirmacions (1776-1833)
  • Fundacions (1766-1865)
  • Compliments pasquals  (1776-1853)

 

Aquests llibres es poden consultar a través de la pàgina web de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona o bé físicament en aquell arxiu, a través de les pantalles situades a la seva sala de consulta.

Per consultar-los per internet cal que accediu a l'apartat Arxiu en línia de la web de l'AHAT i us doneu d'alta com a usuaris. Els documents es localitzen a la pantalla Fons documentals, dins de la pestanya Parroquials - Cambrils. Parròquia de Santa Maria.