L'Ajuntament de Cambrils s'ha adherit a la Declaració Universal sobre els Arxius, un document aprovat pel Consell Internacional d'Arxius i adoptat per la UNESCO

El  25 de març de 2014, l'Ajuntament de Cambrils s'ha adherit per acord de Ple a la Declaració Universal sobre els Arxius.

Aquest és un document aprovat l'any 2010 pel Consell Internacional d'Arxius amb la finalitat de reconèixer el paper clau dels arxius tant en la transparència administrativa i en la rendició de comptes democràtica com en la preservació de la memòria col·lectiva i en la investigació històrica, per tal de comprendre el passat, documentar el present i preparar el futur.

La UNESCO, en la seva 36a Conferència General de 10 de novembre de 2011, va fer seva aquesta declaració i va encoratjar els Estats membres a tenir en compte els seus principis i a aplicar estratègies i programes en el futur en el seu respectiu àmbit nacional.

Aquest és el text íntegre de la Declaració:

“Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són gestionats des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la transparència de les actuacions administratives de les organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat i contribueixen a la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida.

Per això, nosaltres reconeixem:

 • el caràcter únic dels arxius com a testimoni i reflex de l’evolució de les societats;
 • el caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, per a l’establiment de la memòria individual i col·lectiva, per a la comprensió del passat, de la documentació del present i l’orientació d’actuacions futures;
 • la diversitat dels arxius permet deixar constància del conjunt d’activitats de la humanitat;
 • la multiplicitat de suports en els quals han estat creats els documents, ja sigui el paper, l’electrònic, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa;
 • el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial i continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de creació dels documents, els seleccionen i els conserven per al seu ús;
 • la responsabilitat de tots –ciutadans, administradors i càrrecs públics, propietaris i custodis d’arxius públics i privats, i arxivers I altres professionals del camp de la informació– en la gestió dels arxius.

Per tant, hem decidit treballar conjuntament per tal que:

 • S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius;
 • la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en el transcurs de les seves activitats;
 • es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta administració, amb previsió de contractació de professionals degudament formats;
 • els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús;
 • els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets de les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;
 • els arxius siguin utilitzats per a promoure l’exercici responsable de la ciutadania”.