Per dur a terme aquesta finalitat, s'ha analitzat l'accessibilitat i la mobilitat de les persones (a peu, en bicicleta i en vehicle privat), el trànsit i la seguretat viària, el transport públic de viatgers (col·lectiu i servei de taxi), els aparcaments, el consum energètic i les emissions associades dels vehicles.

D'aquesta manera, es defineix un model futur de mobilitat sostenible, basat en la qualitat de vida, la integració social, un desenvolupament econòmic sostenible i en la minimització dels consums energètics del conjunt del sistema de transport.

 

>>  Introducció i analisis (pdf. 10.5Mb)

>> Informe de sostenibilitat ambiental (pdf. 10.5Mb)

>> Objectius escenaris i pla d'acció (pdf. 9.3Mb)

>> Memoria ambiental (pdf. 0.8Mb)

>> Document de referència (pdf. 6.2Mb)